Minni Matikainen


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Suomalaista opettajankoulutusta arvostetaan yhä sekä kansainvälisesti että Suomessa, mutta tulevaisuus asettaa sille uusia haasteita. Uudet yhteiskunnalliset kehityssuunnat, kuten monikulttuurisuus, teknologiset ja taloudelliset muutokset haastavat tulevaisuudessa yhä enemmän opettajien, opettajankoulutuksen ja koko yhteiskunnan opettajaihanteita, kasvatusasenteita ja käsityksiä oppimisesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajankoulutuksen vaiktuus opiskelijoiden oppimis- ja opettajuuskäsityksiin on vähäinen tai jopa olematon. Tutkimuksen tavoite on kartoittaa opettajankoulutuksen vaikuttavuutta näihin käsityksiin. Tämä on tärkeää, jotta tulevaisuuden opettajat kykenevät vastaamaan yhteiskunnan asettamiin uusiin haasteisiin. Tutkimus on etnografia yhdestä opettajaopiskelijoiden ryhmästä. Aineisto kerättiin havainnoimalla opiskelijoiden opintoja vaihtoehtoisessa opettajankoulutusmallissa (Jyväskylän yliopiston integraatiokoulutus) ja keräämällä kirjoitelmia heidän oppimisestaan. Aineisto kerättiin syyskuun 2015 ja toukokuun 2017 välisenä aikana. Analyysi toteutetaan aineistolähtöisen analyysin avulla. Tulosten avulla on mahdollista uudelleen kehittää ja uudistaa suomalaista opettajankoulutusta, jotta se voi paremmin vastata muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.


Tieteenalat


Omat asiasanat

opettajankoulutus; luokanopettajakoulutus; oppimiskäsitys; opettajuuskäsitys; opettamiskäsitys; oppiminen; etnografia; aikuisoppiminen; pedagogiikka; yliopistopedagogiikka; vaikuttavuus


YSO-asiasanat


Julkaisut


Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:07