Tiina Lämsä


Contact search available for JYU staff members.

LinkedIn address: http://www.linkedin.com/in/tiinal

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-7565-5023


General description

KT, dos. (adjunct professor, University of Canberra)

Asiakkuuspäällikön tehtävässäni vastaan yhteydenpidosta työnantajiin sekä kehitän jatkuvan oppimisen opintotarjontaa. Kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen oppiaineessa tehtäväni ovat opetus (johtajuus, pedagogiikka, lapsuuden sosiologia ja laadulliset tutkimusmenetelmät), koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen sekä tutkielmien ohjaus (proseminaarityöt/kandidaatintutkielmat, pro gradu -tutkielmat ja väitöskirjat). Lisäksi osaamisalueisiini kuuluvat yrittäjyys, myynti ja yksityiset koulutuspalvelut.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimusalojani ovat lapsuudentutkimus (lapsuuskuva), aikuispedagogiikka, kulttuurintutkimus (media, mainonta, visuaalisuus), digitaaliset oppimisympäristöt ja menetelmäkehitys (erit. visuaaliset menetelmät).


Fields of science


Publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-27-10 at 16:24