Matti Itkonen


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni on olemukseltaan monitieteistä ja palvelee myös useita tieteenaloja. Kulttuurifilosofiset analyysini ajan hengestä, ajankuvasta, suomalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta edistävät nykyhetken luonteen sekä sen historiallisten juurien ymmärtämistä. Ihmisen suhde medioituneeseen maailmaan on ollut keskeinen näkökulma lukuisissa kulttuurintutkimuksellisissa erittelyissäni. Yhteiskunnallisuus ja monisyiset suhteet taide- ja kulttuurilaitoksiin sekä yrityksiin ovat edelleen tutkimukseni keskeisiä elementtejä. Kieli, kulttuuri, yhteisöllisyys ja ihmisen osa tietoyhteiskunnassa yhdistyvät meneillään oleviin sekä myös tuleviin tutkimushankkeisiini. Kun ihminen ymmärtää itseään ja toisia ihmisiä, niin ikään hyvinvoinnin ihanne saa konkreettisia sisältöjä. Dialogisuusfilosofia onkin ollut tähdellinen ulottuvuus tutkimustoimintaani jo aivan alusta lähtien. Paikan henkeä tutkiskelevat topos-analyysini auttavat hahmottamaan, mitä merkitsevät miljöön ontologia ja ajatus muuttuvasta elin- tai oppimisympäristöstä. Samalla itseyden ja identiteetin käsitteet syventävät sitä kuvaa, joka toimivalla ihmisellä on esimerkiksi ammatillisuudestaan ja elämismaailmastaan. Olennaisessa osassa tutkimuksissani on silloin ollut idea osaavasta ja laaja-alaisesti asioita katselevasta opettajasta tai opettajuudesta. Silloin opettaja kykenee ammatti-ihmisenä havainnollistamaan näkemyksen muuttuvista näkökulmista opiskelijoille hyödyntämällä esimerkiksi ruoan, matkailun, kaunokirjallisuuden, elokuvan tai valokuvan elettyjä ja temaattisia olemuksellisuuksia. Eksistentiaaleista eli olemisvälttämättömyyksistä käsitys eletystä ajasta on tutkimusteni keskiössä. Samaan ajatusrakennelmaan kuuluu myös idea kielestä olemisen kotina. Sen takia kaikki tutkimukseni ovat syventäneet ymmärrystä koetun arjen luonteesta. Sama maailma merkitsee eri maailmaa eri ihmisille. Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden olemuksellinen erittely on välttämätöntä, jotta yhteisymmärryksen ihanne voisi olla konkreettisesti olemassa. Aate- ja kulttuurihistorialliset pohdiskeluni ovat edistäneet keskinäisen ymmärryksen monipuolista toteutumista. Tutkimukseni on tärkeää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Samoin se on olennaista myös populaari- ja korkeakulttuurin keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta. Tiede- ja yleistajuiset julkaisuni palvelevat hyvin monenlaisia lukijoita. Kirjani, esseeni, artikkelini, runoni, arvosteluni sekä blogikirjoitukseni luonnehtivat sitä, mitä merkitsevät suomalaisuus ja sen monitasoisuus. Ilmiölähtöisyyden ideaalin syvällistä analysointia olen toteuttanut jo yli kaksi vuosikymmentä. Uusin tutkimushankkeeni tarkastelee satavuotiaan Suomen nykytilaa. Kansallinen itseymmärrys saa siten valaistusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Tutkimukseni onkin tärkeää tieteen, taiteen ja yrityselämän syvähenkisen laadukkuusihanteen toteuttamisessa. Tutkimukseni on siis tähdellistä eri ikäpolville ja eri ihmisryhmille.


Fields of science


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 10
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2019-11-11 at 09:22