Kenneth Eklund


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tutkimuskuvaus

Tutkimuksemme kohteena ovat lapset, joiden suvussa esiintyy lukivaikeutta. Jos lapsen toisella vanhemmalla on todettu lukivaikeus, niin hänellä itsellään on noin nelinkertainen riski saada lukivaikeus verrattuna lapseen, jonka suvussa lukivaikeutta ei esiinny. Tavoitteena on löytää merkkejä, jotka voisivat ennakoida mahdollisesti kouluiässä puhkeavaa lukivaikeutta jo ennen kouluikää. Viitteitä tällaisista varhaisista ennustajista voidaan saada vertaamalla kahden ryhmän kehitystä toisiinsa: lapsia, joilla joko on tai ei ole suvussa kulkevaa lukivaikeusriskiä.  Varhaisten ennustajien löytäminen on tärkeää, sillä se mahdollistaa sen, että lapsen tukitoimet voidaan aloittaa varhain ja ne osataan suunnata oikein. Tällä hetkellä tiedämme jo, että tukitoimilla kannattaa yrittää vaikuttaa riskilasten kielen kehityksen, kirjain-äänne – yhdistelmien ja sanoja pienempien yksiköiden, äänteiden ja tavujen, oppimisen aktivointiin. Tietoa voivat hyödyntää niin vanhemmat kodeissaan kuin henkilökunta päiväkodeissa ja neuvoloissa. Viime vuosina olemme keskittyneet kouluikäisten lasten lukutaidon kehityksen seuraamiseen sekä nuorten aikuisten koulutuspolkujen ja yhteiskunnassa selviytymisen tutkimiseen. Tavoitteena on ollut selvittää, miten lukutaito kehittyy lapsilla, joilla on suvussa kulkeva lukivaikeus ja joilla lukemaan oppiminen koulun alussa oli vaikeaa. Olemme olleet kiinnostuneita siitä, näkyykö mahdollinen lukivaikeus kaikilla jo koulun alaluokilla vai ilmaantuko se joillakin vasta myöhemmin lukemishaasteiden kasvaessa. Olemmekin löytäneet kaksi mielenkiintoista alaryhmää: toisaalta lapsia, joilla lukemisen vaikeudet ilmenevät vasta 3. luokan jälkeen ja toisaalta lapsia, jotka kehittyvät lukutaidossa ikätovereidensa tasolle huolimatta lukemaan oppimisen vaikeuksista alaluokilla. Tulokset osoittavat, että lasten lukutaidon kehittymistä on tärkeää seurata myös alaluokkien jälkeen ja antavat toivoa siitä, että hankaluuksista on mahdollista selviytyä. Olemme myös laatineet lukemisen pedagogisia välineitä opettajille, joilla he pystyvät tunnistamaan lapset, joilla lukutaidon kehitys ei etene odotetusti. Tiedosta hyötyvät sekä opettajat, erityisopettajat että koulupsykologit. Nuorten aikuisten tietojen kerääminen on parasta aikaa meneillään. Näissä kyselyissä tavoitteena on ollut selvittää, miten suvussa kulkeva lukivaikeus vaikuttaa henkilön koulutusvalintoihin, elämäntyytyväisyyteen ja selviytymiseen modernissa yhteiskunnassamme.


Tieteenalat


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/8
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-11-10 klo 12:13