Sirkka Alho


Contact search available for JYU staff members.


Active JYU affiliations


Previous, inactive or other affiliations


Research interests

Tutkimukseni lähtökohtana ovat perheneuvolatyö ja perheneuvolatyöntekijyyden, eli kollektiivisen asiantuntijuus-identiteetin tarkastelu. Erityisen tärkeänä ymmärrän asiantuntijuus-identiteetin tutkimisen palveluissamme nykyisessä tilanteessa, jossa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenne on reformien kohteena. Keitä olemme, mitä teemme ja minkälaisten olosuhteiden vallitessa toteutamme työtämme, ovat kysymyksiä, joita täytyy ratkaista, jotta muutostilanteessa toimintaa voidaan jäsentää ja suunnata mahdollisimman optimaalisella ja tehokkaalla tavalla. Jokainen aika muovaa oman ajan asiantuntijuutta ja nyt tarkastelun alla ovat vuosikymmenet molemmin puolin vuosituhannen vaihdetta. Tutkimuskysymys kuuluu: Minkälainen kuva rakentuu perheneuvolatyöstä ja asiantuntijoiden kollektiivisesta identiteetistä tilastollisen, kerronnallisen- ja tekstiaineiston kautta ja miten nämä asettuvat suhteessa sosiaalisten ulottuvuuksien (social domains) tarkasteluun? Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimustyyppinä on narratiivinen tutkimusote, ja olen analysoinut asiantuntijoiden narratiiveja sekä muuta aikalaismateriaaleiksi kutsumiani tekstiaineistojaa sisällönanalyysia hyväksi käyttäen.


Fields of science


Projects as Team Member


Publications and other outputs


Last updated on 2022-11-10 at 12:19