Merja MeriläinenNo active affiliation


Research interests

Autenttinen oppiminen kontekstuaalis-pedagogisessa viitekehyksessä etä- ja läsnäolo-opetuksessa. Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittymistyö, jossa e-oppimisella on näkyvä sija Aikuisopiskelijoiden elämäntilanne luo haasteita täysipäiväiselle läsnäololle ja siitä noussut tarve on nähty Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa myös mahdollisuutena laajentaa henkilökunnan pedagogista osaamista uudistavien e-oppimiskäytänteiden ja pedagogisten mallien suunnittelijoina, kehittäjinä ja toteuttajina. 2000-luvun oppimisessa ja osaamisessa korostuvat autenttisuus, sosiaalinen vuorovaikutus, yhteisöllisyys, oppimisympäristöt ja monipuolinen teknologiaosaaminen, joiden huomioiminen 2000-luvun oppimaisemien suunnittelussa ja toteutuksissa mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen monipuolisen kehittymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimuskentän viitekehyksenä toimii konekstuaalis-pedagoginen malli opetuksen sunnittelusta ja toteuttamisesta, joka on helposti siirrettävissä erilaisiin oppimiskonteksteihin. Arviointi oppimisen ohjaajana -OPS 2014 viitekehyksessä Tutkimusalueen keskeisenä näkökulmana ovat arvioinnin kysymykset. Arviointi voidaan nähdä mahdollisuutena, johon oppilas itse kykenee vaikuttamaan, sen sijaan, että se toimisi oppimisen lopputuomiona. Haluamme nähdä arvioinnin oppilasta jatkuvasti hyödyttävänä asiana, joka auttaa häntä hyödyntämään tietoja ja taitoja omalla elinikäisellä oppimisen matkalla. Tutkimusprosessissa tarkastelemme arviointia uudistavan pedagogiikan näkökulmasta. Avainasemaan nostamme opettajan suunnitteluprosessin. Suomalainen opetussuunnitelma ilmaisee arvioinnin kohteet ja hyvän osaamisen (OPS 2014) selkeästi, mutta opettajien työkalut sellaisen oppimisprosessin toteuttamiseen, jossa arviointi käytännössä toimisi oppilaan näkökulmasta positiivisena mahdollistajana, uupuvat. Oppilas median tuottajana -oppimistehtävien tarkastelua SAMR-mallin viitekehyksessä. Tietoteknisten välineiden monipuolistuessa ja käyttökokemusten ja sosiaalisen median käytön lisääntyessä median sisällöntuotanto on muuttunut osaksi arkipäivää. Sisältöjä tuotetaan yhdessä ja yksin ja sisällön tuottamisen ja kuluttamisen rajapintoja ei voi täysin erottaa toisistaan, koska sama henkilö voi olla sekä median tuottajan että kuluttajan rooleissa samanaikaisesti. Monilukutaidon kehittyminen ja kehittäminen on yksi keskeisiä taitoja, joka nykyopettajan tulee hallita. Tutkimuskentän painopisteenä on tablettipedagogiikan kehittäminen opiskelija aktiivisena median tuottajana – näkökulmasta.


Fields of science


Follow-up groups


Projects as Team Member


Publications and other outputs

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1 of 5
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Last updated on 2023-18-12 at 10:13