Marja Keränen


Ei aktiivista nimitystä


Tutkimuskuvaus

Tutkin poliittista osallistumista, sen muutosta ja merkitystä nykyisessä globalisoituvassa maailmassa. Tässä kontekstissa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet asettuvat ongelmalliseen asemaan ja demokratian legitimaatiosta on syytä vakavasti kantaa huolta. Kun päätöksentekorakenteet ovat monimutkaistuneet ja monitasoistuneet ylikansallisten, poikkikansallisten ja globaalien – niin julkisten kuin yksityistenkin - toimijoiden piiriin, päätöksenteko etääntyy kansalaisten ulottuvilta ja kansalaisvalvonnan merkitys kyseenalaistuu.Tutkimukseni on tärkeää kaikille demokratian tilasta kiinnostuneille, siis jokaiselle kansalaiselle, poliittisille päättäjille tai kapeammin myös julkisen hallinnon toimijoille. Sen ensisijaisena viitekehyksenä on julkinen yhteiskunnallinen keskustelu demokratiasta, jonka ylläpito itsessään on demokratian toteutumisen edellytys. Demokratiaa ei voi ymmärtää pelkästään stabiilina tilana tai institutionaalisena järjestelynä, vaan se vaatii toteutuakseen kansalaisten valvontaa ja valppautta päättäjien ja päätösrakenteiden toiminnan suhteen. Tämän kansalaisvalppauden edellytyksenä on, että tutkimus tuottaa päättäjistä ja hallinnosta riippumatonta tietoa julkisen keskustelun pohjaksi.Tutkimuksellani on kuitenkin merkitystä myös näille päättäjille ja julkisen hallinnon toimijoille, jotka kylläkin ovat havainneet demokraattisen legitimaation vajeen olemassaolon, ja pyrkineet korjaamaan sitä osallistavin hankkein ja kokeiluin tai julkisten palvelujen palautejärjestelmiä parantamalla. Tärkeässä roolissa tutkimuksessani on näiden hankkeiden arviointi ja niiden syntysyiden ymmärtäminen. On oleellista arvioida, toimivatko hankkeet tavoitteiden mukaisesti ja onko niillä vaikutusta tai merkitystä demokratian legitimaatiovajeen korjaajina. Kun osallistava toiminta nykyisin on kovin suosittua julkisessa hallinnossa, sen kriittisellä arvioinnilla on merkitystä, kun hankkeiden perustamisesta, jatkamisesta tai rahoituksesta tehdään päätöksiä. Tutkimuksella on merkitystä myös sen kautta, että se luo pohjaa yliopisto-opetukselle, kun koulutetaan maistereita julkisen hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja median palvelukseen. On tärkeää, että yliopistosta valmistuvat yhteiskuntatieteilijät pystyvät arvioimaan tulevien työtehtäviensä merkitystä ja omaa rooliaan demokratian toteutumisen kannalta. Luonnollisesti tutkimukseni osallistuu myös tieteelliseen keskusteluun tällä tutkimusalalla, joka on hyvin ajankohtainen ja vilkkaasti tutkittu niin kansallisesti kuin kansainvälisen tiedeyhteisönkin piirissä.


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2019-11-11 klo 09:13