Tulevaisuussuuntautuneet, yhteistoiminnalliset liiketoimintamallit kestävyystransition edistäjinä-Suomalainen metsäala kokeellisena alustana transitiokehikon luomiselle


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 346493


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 61 618,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2026


Tiivistelmä

Kestävyystransitio edellyttää yhteistä arvonluontia, osallistavaa ennakointia ja toisiaan tukevia toimia yrityksiltä ja niiden sidosryhmiltä. Näihin liittyvät toimintatavat ovat usein puutteellisia. Tämä tutkimus vastaa haasteeseen selvittämällä, kuinka tulevaisuuteen tähtäävät, yhteistoiminnalliset liiketoimintamallit edistävät transitiota. Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistossa. Se perustuu tekstiaineistojen, haastattelujen ja työryhmäkeskustelujen analyysiin. Lopputulos on tulevaisuusorientoituneisiin, yhteistoiminnallisiin liiketoimintamalleihin pohjaava transitiokehikko, jota yritykset ja julkinen sektori voivat hyödyntää strategiatyössään ja sidosryhmäkeskusteluissaan. Tutkimus edistää sidosryhmien yhteisiä näkemyksiä ja näiden tutkimusta. Tulokset vaikuttavat liiketoiminta-, ennakointi- ja transitiotutkimusaloihin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 21:04