Päijänne biosfääriksi - Biosfäärialuetunnuksen haun valmistelu (Päijänne Biosfääriksi)


Main funder

Funder's project number: KSL/160/04.05.00.00/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 73 830,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/09/2021

Project end date: 31/08/2022


Summary

Päijänteen hakemista UNESCOn biosfäärialueeksi on selvitetty eri hankkeissa ja opinnäytetöissä viimeisten 20 vuoden aikana. Kymmenet Päijänteen alueen sidosryhmät ja toimijat ovat osallistuneet työpajoihin ja seminaareihin, joissa on käyty perusteellista keskustelua mahdollisuuksista ja uhkista. Selvitykset eivät ole toistaiseksi johtaneet varsinaisen hakemuksen valmisteluun. Viime vuosina tehdyt selvitykset ovat olleet kattavia ja antavat hyvän kuvan UNESCOn biosfäärialueen merkityksestä. Mahdollisuudet ovat uhkia suuremmat, erityisesti nyky-yhteiskunnassa, jossa alueiden kestävä kehitys on edellytys kaikelle toimeliaisuudelle. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Unescon biosfäärialuetunnuksen hakeminen Päijänteelle tai vähintään Pohjois-Päijänteelle tukee erinomaisesti vihreän siirtymän sekä Keski-Suomen maakunnalle laaditun kunnianhimoisen matkailustrategian tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on valmistella hakemus UNESCOn MAB (Man and the Biosphere) -ohjelmaan biosfäärialuetunnuksen saamiseksi Päijänteen alueelle. Hankkeeseen palkataan henkilöstöä valmistelemaan hakemus, kuulemaan sidosryhmiä ja vastaamaan tiedotuksesta. Sidosryhmiä varten järjestetään työpajoja sekä luodaan avoimet internet-sivut, joiden kautta asiasta kiinnostuneet voivat seurata valmistelun etenemistä sekä ottaa kantaa heitä koskeviin valmistelun vaiheisiin.

Biosfäärialuetunnuksen vaikutukset Päijänteen alueelle ovat merkittävät. Tunnus vahvistaa ja tukee etenkin Keski-Suomen uuden matkailustrategian 2021-2025 painopistealueita, auttaa yrityksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä lisää merkittävästi tutkijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti tukien Keski-Suomen veto- ja elinvoimaa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-16-09 at 12:01