Versatile working and learning environments (Moottori)


Main funder

Funder's project numberS22642


Funds granted by main funder (€)

  • 72 629,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/10/2021

Project end date31/08/2023


Summary

Hankkeen päämääränä on lisätä opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamista ja toimintakykyä
digitalisoituvassa työ- ja oppimisympäristössä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille entistä henkilökohtaisemmat
opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun, jotta hänellä olisi valmiudet työskennellä
tulevai-suuden työympäristössä. Koronan vaikutukset opetukseen voidaan kiteyttää niin, että digitalisaation vauhti on
kiihtynyt ja digitalisten ratkaisujen tarve on kasvanut (=opiskelijat haluavat jatkaa opintoja joustavasti osittain etänä).
Tätä ollaan osattu ennakoida, mutta ei tiedetty, että vauhti tulee olemaan näin kovaa ja että muutokset tulevat näin
nopeasti.
Ongelman syinä voidaan nähdä olevan se, etteivät nykyiset pedagogiset mallit enää toimi. Uusi tilanne vaatii
uudenlaista pedagogiikkaa missä erilaiset hybridiratkaisut korostuvat. Koulutusorganisaatioilta puuttuvat tar-vittavat
digitaaliset ratkaisut. Lisäksi opiskelijat haluavat yksilölliset opintopolut, mutta nykyiset mallit suosivat ryhmäkohtaisia
ratkaisuja. Digitaaliset oppimisen ja ohjauksen alustat eivät ole tasa-arvoisia saavutettavuuden näkökulmasta.
Osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi, ei op-pimisanalytiikan
mahdollisuuksia ole tutkittu ja testattu ammatillisen peruskoulutuksemme toteuttamisessa.
Hyvien työkalujen ja toimintamallien puuttuessa opettajat kuormittuvat. Hätäratkaisuna siirretään analogiset mallit
suoraan digitaliseen muotoon ja seurauksena opetuksen laatu kärsii. Opiskelijoiden oppiminen kärsii ja motivaatio
laskee. Saavutettavuuden näkökulmasta digitaalisten oppimisalustojen toimimattomuus aiheuttaa opintojen
viivästymisiä ja pahimmassa tapauksessa keskeytyksiä. Saavutettavuuden ongelmat näkyvät myös motivaation
puutteena opiskelijoilla. Oppimisanalytiikan hyödyntämättä jättäminen hankaloittaa opetuksen ja ohjauksen oikeaaikaista
kohdentamista. Opiskelija ei osaa hahmottaa välttämättä omien opintojen kokonaistilannetta suhteessa
tavoitteisiin.
Hankkeen konkreettiset tavoitteet:
Tavoite 1: Muodostetaan toimintatapa, jolla sujuvoitetaan opiskelijoiden opintojen edistymistä digitaalisen seurannan
avulla. Toimintatapa tukee opiskelun suunnittelua ja myöhemmin yksilöllisiä oppimisen tarpeita.
Tavoite 2: Lisätään opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä erilaisten digipedagogisten
työkalujen avulla.
Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.
Hankkeen tavoitteita ei saada toteutumaan ilman alueen koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteishankkeena toteutettuna kaikilla hankkeen osatoteuttajilla on hankkeessa
oma rooli ja lisäarvo, jonka se tuottaa yhteisten toimintamallien luomiseen. Osatoteutuksen kautta
yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita nimenomaan yhteisiin ja yhtenäisiin tavoitteisiin. Hankkeen lisäarvo on siinä,
että hankkeen yhteisillä tavoitteilla voidaan muodostaa Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden kanssa
saman-kaltaisia tukitoimenpiteitä opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotta koronapandemiasta selviydyttäisiin
mahdollisimman hyvin ja että hankkeen toimenpiteet juurtuisivat toteuttajaorganisaatioiden toimintaan pidemmälle
aikavälille. Hank-keen toimenpiteet skaalautuvat toteuttajaorganisaatioiden käyttöön digitaalisia ratkaisuja
hyödyntäen.
Hankkeen julkinen nimi
MOOTTORI MOnimuOtoiseT Työ- ja OppimisympäRIstöt
Alkamispäivämäärä
1.8.2021
Päättymispäivämäärä
31.8.2023
Toimintalinja
9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
Erityistavoite
12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Hanketyyppi
Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
Tulostettu 30.4.2021 13:11:48 EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 107085 Hankekoodi:
Hankkeen nimi: MOOTTORI MOnimuOtoiseT Työ- ja OppimisympäRIstöt
2 (20)
Tavoite 3: Tuotetaan koulutusasteiden välisiä yhteisiä digitaalisia ratkaisuja tukemaan opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan
osaamisen kehittymistä.
Hankkeen tavoitteita tuetaan seuraavasti:
1)Suunnitellaan ja pilotoidaan uudet koulutusmallit missä yhdistetään päivä- ja monimuotototeutukset toimiviin
hybridimalleihin.
2)Testataan digitaalista oppimisalustaa osana saavutettavuuden, tasa-arvon ja oppimisanalytiikan kehittämistä.
3)Kartoitetaan ja pilotoidaan tarjolla olevat teknologiset ratkaisut osana opiskelijan ja koulutusorganisaatioiden
henkilökunnan osaamisen kasvua.
4)Järjestetään opettajille tarvittavat koulutukset ja valmennukset digitaalisten osaamiskompetenssien kehittämiseksi
Hankkeen tulokset ovat:
Tulos 1: Opiskelijan opinnot edistyvät yksilöllisellä tavalla ja hän pystyy valmistumaan suunnitellussa ajassa
hyödyntäen uusia koulutusmalleja. Koulutusorganisaatioiden henkilökunnalla on työkalut, millä mahdollistetaan
opiskelijoiden yksilölliset opintopolkuvalinnat
Tulos 2: Henkilökunnan osaaminen kasvaa erilaisista digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä opetuksessa ja sen
suunnittelussa. Muodostuu julkinen digipedagogiikan käsikirja.
Tulos 3: Juurruttaa koulutusorganisaatioiden toimintaan digipedagogisia työkaluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja
koulutusorganisaatioiden henkilökunnan tarpeita osaamisen kasvattamiseen. Opiskelijalla on digitaalista kompetenssia
eli taitoja oppimisen ja kyvyssä varmistaa oman ammatillisen osaamisen ajantasaisuus, jolla varmistetaan
työelämässä ja -yhteisössä tarvittava osaaminen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaEmergent work in the digital era (University of Jyväskylä JYU) EWIDESchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-24-08 at 20:49