Digitaalisen HR-osaamisen kehittäminen digimurroksessa (DigiHR) (DIGIHR)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroS22654


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 120 685,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.10.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2023


Tiivistelmä

DigiHR-hanke pureutuu pk-yritysten digitalisoitumisen haasteeseen kehittämällä digitaalista HR-osaamista, digitaitoja,
digitalisoimalla HR-prosesseja sekä lisäämällä analytiikan hyödyntämisosaamista.

Henkilöstöjohtamisella on kiinteä yhteys liiketoiminnan tavoitteisiin ja tuloksiin. Liiketoiminnan tuottama henkilöstöön
liittyvä tieto jää kuitenkin monin osin hyödyntämättä, vaikka henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi ja henkilöstökulut
suurimpia kulueriä. Tiedot ovat myös hajallaan eri järjestelmissä, eikä niitä käytetä systemaattisen ja ennakoivan
kehittämisen apuna. Digitalisaatio on voimakkaasti yleistyvä ilmiö, myös henkilöstöjohtamiseen liittyen. Digitaalinen
HR-osaaminen on potentiaalinen kilpailuetu yrityksille, ja sen puute on havaittu yhdeksi kehityksen esteeksi.

DigiHR-hankkeen tarkoituksena on parantaa keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön digitaalista HR-osaamista
yritysten strategisen kilpailuedun vahvistamiseksi. Hankkeessa rakennetaan digitaalisen HR:n kehittämismalli pk-
yritysten johtamisen tueksi. Hanke tukee pk-yritysten henkilöstöä koronapandemian pakottamassa digiloikassa ja
antaa yrityksille edellytyksiä toimia haasteista huolimatta.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Lisätä ymmärrystä, osaamista ja taitoja digitaalisesta henkilöstöjohtamisesta
2. Rakentaa kehityspolut pk-yrityksille digitaalisen henkilöstöjohtamisen kehittämiseen
3. Saada kokemuksia erilaisista HR-analytiikan osa-alueista (pilotit)
4. Mallintaa syntyneiden kokemusten ja oppien kautta digitaalisen HR:n kehittämismalli

Hankkeen toimenpiteet painottuvat prosessikehitykseen, prosessien digitalisointiin, yritysten kehityspolkujen
rakentamiseen, analytiikan pilotteihin sekä digitaalisen HR:n kehittämismallin rakentamiseen. Mukana on 12 pk-
yritystä ja heidän henkilöstönsä (ml. johto) kiinteässä yhteistyössä koko hankkeen ajan ja lisäksi järjestetään kattavasti avoimia osallistumisen mahdollisuuksia mm. webinaarisarjan ja johdon sparraustilaisuuksien muodossa.

Hankkeen tuloksena osallistujayritysten johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön digitaidot ovat parantuneet. Yritysten
HR-prosessit on mallinnettu, perusmittaristo rakennettu, digitaalisia HR-sovelluksia integroitu, HR-
järjestelmäosaaminen kehittynyt ja HR-analytiikkaa on otettu käyttöön päätöksenteon tueksi. Yritys pystyy jatkossa
hyödyntämään digitaalisia alustoja, dataa ja työkaluja HR-prosesseissaan nykyaikaisella ja kilpailuetua tuovalla tavalla eli yritysten digitaalinen kyvykkyys on vahvistunut.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellTyön ja johtamisen muuttuminen digitaalisessa ajassa (Jyväskylän yliopisto JYU) EWIDE


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-13-03 klo 13:19