Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa


Main funder

Funder's project number: KSL/249/04.05.00.00/2021


Funds granted by main funder (€)

  • 14 549,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/11/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto ovat tehneet yhteistyötä eri kuntien kanssa avoimen korkeakouluopetuksen suuntaamiseksi seutukaupunkien tarpeisiin. Seutuyhteistyön käynnistymisentaustalla on koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus. Seutukaupungeilla on tarve turvata osaavan työvoiman saatavuus, vastata elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, nostaa alueen koulutustasoa sekä tarjota mahdollisuus korkeakoulutasoiseen opetukseen omalla alueellaan.
Kullakin paikkakunnalla on tähän saakka ollut oma opintotarjontansa ja haasteeksi on muodostunut riittävän suurien opiskelijaryhmien kokoon saaminen. Pienten seutujen volyymia on tarve yhdistää opintojen toteuttamiseksi. Koulutustarjonnan suunnittelu ja keskustelu osaamisen kehittämisen tarpeista on tarve laajentaa työelämän toimijoihin ja elinkeinoelämään. Lisäksi kynnystä opintojen aloittamiseen pitää madaltaa sekä opiskelijoiden sitoutumista opintojen läpiviemiseen tukea. Myös avoimen korkeakoulutuksen seututoiminnan jatkuvuutta ja ennakoitavuutta on tarpeen kehittää.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edelleen lisätä korkeakoulutuksen saavutettavuutta alueille ja rakentaa Keski-Suomeen toimiva avoimen korkeakouluopetuksen seutukaupunkimalli, jossa ovat mukana Jämsä, Keuruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, ja Äänekoski. Seutukaupunkimallissa alueille tarjottava koulutustarjonta perustuu laajassa yhteistyössä ennakoituun ja todettuun koulutustarpeeseen. Opintojen järjestämisessä kokeillaan solumallia, jossa yksi toteutus palvelee samanaikaisesti useampaa seutukaupunkia.

Toimenpiteet

1. Suunnitellaan seutukaupunkimallin kokeilulle tarkennettu tavoite, toimintatapa, aikataulu ja eteneminen yhteistyössä kuntien ja niiden elinvoimayksiköiden kanssa
2. Etsitään kuntien kanssa yhteistyössä yritys-/työnantajakumppanit, joilla on tarve kehittää henkilöstönsä osaamista
3. Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Hubittaako –hankkeen kanssa osaamistarpeiden kartoittaminen alueilla
4. Suunnitellaan asiakaslähtöisiä ja digitaalisia toteutustapoja jatkuvalle oppimiselle. Opintojen toteuttaminen on korkeakoulujen normaalia toimintaa ja tapahtuu korkeakoulujen omalla rahoituksella.
5. Kootaan jatkuvan oppimisen opintoihin, toteutustapoihin ja seutuyhteistyöhön liittyen palaute kaikilta osapuolilta ja sovitaan seutukaupunkimallin ja toiminnan jatkosta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena Keski-Suomessa on käytössä avoimen korkeakouluopetuksen seutukaupunkimalli, joka koostuu
1) Alueellisesta yhteistyöstä ja jatkuvasta vuoropuhelusta, jonka osapuolina ovat kunnat, työelämä ja avoimen korkeakouluopetuksen toimijat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa.
2) Avoimen korkeakouluopetuksen asiakaslähtöisistä toteutuksista, joita toteutetaan sekä verkkovälitteisesti että opintoryhmätoiminnan kautta paikallisesti jalkauttaen ja seutukaupunkien toteutuksia tarkoituksenmukaisesti yhdistäen.

Vaikutukset

Hanke lisää koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta, kun seutukaupunkimallin myötä mahdollisuudet opiskeluun alueilla paranevat. Eri alueiden toteutuksia yhdistämällä pystytään opintoja tarjoamaan myös alueiden pienemmille opiskelijaryhmille. Opintojen tarvelähtöisyyttä parannetaan yhteistyössä toteutetulla ennakointityöllä ja jatkuvalla vuoropuhelulla, johon myös alueiden työelämää saatetaan mukaan. Tiivistyvällä yhteistyöllä alueiden ja työelämän kanssa on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijarekrytointiin sekä parantaa toiminnan ennakoitavuutta ja jatkuvuutta. Hyödyntämällä alueiden yhteisöllisiä työskentelytiloja opiskelijat voivat kokoontua paikallisesti pienemmissä ryhmissä. Tällä madalletaan kynnystä opintojen aloittamiseen sekä sitoutetaan opiskelijoita opintojen suorittamiseen.Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2023-05-05 at 13:31