Sisävesiin kohdistuvien ihmistoimien laaja-alaiset arviointi- ja lieventämistoimet (FreshRestore) (FreshRestore)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 351860


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 208 214,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

Monimuotoisia sisävesiämme uhkaavat lukuisat alueelliset ja globaalit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, maankäyttö ja vesivoiman tuotanto. Nyt onkin ratkaisevan tärkeää ymmärtää ja ennustaa, miten sisävedet vastaavat näihin stressitekijöihin ja miten voimme tukea näiden ekosysteemien luontaista tilaa ja toiminnallista monimuotoisuutta. FreshRestore hanke kehittää integroituja mallinnuskehyksiä käyttäen Fennoskandian laajalta biomaantieteelliseltä alueelta kerättyä, poikkeuksellisen mittavaa aineistoa järvien elottomista (mm. veden laatu ja morfometria) ja elollisista (mm. kalayhteisöt ja ravintoverkot) ominaisuuksista, yhdistettynä tietoihin alueen ilmastosta, maan- ja vedenkäytöstä sekä vesistöihin ja maa-alueisiin kohdistuneista kunnostustoimista. Hankkeen ekologiset ja sosioekonomiset mallit mahdollistavat erilaisten luontopohjaisten ratkaisujen kustannustehokkuuden arvioinnin sekä järvien biodiversiteettiä tukevien erilaisten kunnostustoimien havainnollistamista.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-24-08 klo 00:01