Katastrofi tekeillä - Politisoitumisen mekanismit Yhdysvaltalaisissa hurrikaanikatastrofeissa 1920-2005


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 26 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 29.02.2024


Tiivistelmä

Tutkin ympäristöhistorian väitöskirjassani luonnonilmiöiden politisoitumisen mekanismeja käyttäen
esimerkkitapauksena yhdysvaltalaisia hurrikaanikatastrofeja. Ympäristöhistoriallinen tutkimus on kiinnostunut
ihmisen ja luonnon sekä yhteiskuntien ja ympäristön suhteista eri aikoina. Alan tutkimus on hyvin
poikkitieteellistä ja keskittyy usein konkreettisiin ongelmiin, minkä myötä sillä on suuri potentiaali tarjota
tärkeää tietoa erilaisista ympäristön haasteista ja ongelmista. Historiantutkimuksen menetelmillä päästään
ainutlaatuisella tavalla käsiksi siihen, miten erilaisista ympäristöongelmista on selvitty ja millä tavalla niitä on
pyritty menneisyydessä ratkomaan. Ympäristön muutoksilla on usein hyvin pitkäkestoisia yhteiskunnallisia
vaikutuksia, vaikka ne saattavatkin tapahtua hyvin nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei politiikan teko voi
tapahtua tyhjiössä irrallaan materiaalisen maailman olosuhteista ja reunaehdoista. Ympäristöhistoriallisen
tutkimuksen vahvuus on siinä, että se pystyy huomiomaan sekä yhteiskunnalliset ja poliittiset että
materiaalisen maailman muuttujat ja tekijät samanaikaisesti ja pitkällä aikavälillä. Näin ympäristöhistorioitsijat
voivat tarjota konkreettisia työkaluja kestävämmän politiikan tekoon, erityisesti silloin, kun ympäristön
haasteisiin pyritään poliittisten päätösten avulla vastaamaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Ilmastonmuutos vaikuttaa moniin luonnonilmiöihin, lisäten niiden merkitystä arkipäivän politiikassa. Erityisesti
hurrikaanien vuosittaisen määrän ja voimakkuuden kasvu on nostettu muun muassa IPCC:n raporteissa
esiin. Rannikkoasumisen suosio on kasvussa niin Yhdysvalloissa, kuin muuallakin maailmassa.
Hirmumyrskyt ovat merkittävä uhka rannikon asukkaille. Suhteellisen säännöllisyytensä ja niihin liittyvän
tilastoinnin sekä dokumentoinnin ansiosta hurrikaanit tarjoavat hyvän ilmiön luonnonilmiöiden politisoitumista
koskevalle tutkimukselle. Hurrikaanikatastrofit eivät ole historiattomia mullistuksia, vaan aina riippuvaisia
aikaisempien ihmissukupolvien toiminnasta. Tästä syystä historiallinen, pitkän aikavälin näkökulma on
tarpeellinen, jopa välttämätön, jos ihmisen ja luonnonilmiöiden välistä dynaamista suhdetta halutaan
ymmärtää kokonaisvaltaisesti.

Tarjoan tutkimuksellani merkittävää tietoa siitä, miten hurrikaanit ovat vaikuttaneet tuhoalueiden politiikkaan
ja kriittisiä näkökulmia eri poliittisten tahojen kykyyn hallita myrskyistä aiheutuvaa riskiä, sekä toisaalta
paljastaa yhteiskunnan haavoittuvuuksia luonnonilmiöiden edessä. Tästä syystä tutkimukseni on erittäin
ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti hyvin relevantti. Vaikka tutkimukseni painopiste on Yhdysvaltojen
kontekstissa, ovat sen tulokset hyödynnettävissä muuallakin. Yhdysvallat on maailman johtavia valtioita,
jolloin sen luontokäsityksen ymmärtäminen on tärkeää kaikkialla. Toisaalta luonnonilmiöiden politisoitumisen
mekanismit ovat ympäri maailmaa saman kaltaisia, toki paikalliset kontekstit huomioiden. Esimerkiksi
Suomessa syys- ja talvimyrskyt sekä turpeen ja metsien käyttö ovat monikasvoisia ilmiöitä, jotka liittyvät
ilmastonmuutokseen, huoltovarmuuteen ja talouskasvuunkin. Nämä ilmiöt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat
enenevissä määrin akuutteja ongelmia sekä poliittisesti että materiaalisessa maailmassa. Näihin ongelmiin
vastaaminen vaatii valintoja, jotka ovat väistämättä poliittisia. Tutkimukseni tarjoaa välineitä ja näkökulmia
myös kotimaan päättäjille Suomen sopeutuessa ilmastonmuutokseen nyt ja tulevaisuudessa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Vapaat asiasanat

Environmental history; ympäristöhistoria; political history; poliittinen historia; History of the United States; Yhdysvaltain historia


Viimeisin päivitys 2022-16-08 klo 10:02