Ihmisen naapurit ja kumppanit: Muunlajisten eläinten luonne ja asema antiikin ja keskiajan filosofiassa, kirjallisuudessa ja kulttuuriperinteessä


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 513 200,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2022


Summary

Muunlajisten eläinten moraalinen asema on ollut filosofisessa keskustelussa kasvavan kiinnostuksen kohteena neljän viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykytutkimuksessa tavataan usein sanoa, että aihetta koskeva keskustelu on edennyt valtavasti juuri tänä aikana ja vaikka aiheesta on keskusteltu aiemminkin, on tuo keskustelu ollut hajanaista. On jopa sanottu, että aiheeseen on alettu suhtautua vakavasti vasta nykyisen eläinoikeusliikkeen aikana. Väite on virheellinen ja perustuu puutteelliseen filosofian ja kirjallisuudenhistorian tuntemukseen. Tällaisia väitteitä kuitenkin edelleen esitetään vaikutusvaltaisissa eläinetiikan tutkimuksissa, mikä heijastaa sitä tosiseikkaa, että varhaisempien aikakausien eläimiä koskevasta keskustelusta ei ole tehty riittävästi tutkimusta, eikä olemassa olevia tutkimuksia tunneta riittävän hyvin.
Hankkeemme tieteellisenä päätavoitteena on vastata juuri tähän tarpeeseen. Työmme tuloksena julkaisemme kansainvälisen yhteismonografian ja suomenkielisen tietokirjan antiikin ja keskiajan eläinten luonnetta ja moraalista asemaa koskevista keskusteluista. Yhtenä hankkeemme erityispiirteenä on, että siinä ei keskitytä filosofisiin lähteisiin vaan tarkastellaan myös runoutta, Homeroksen eepoksia ja faabeleita. Yhteisesti kirjoitettavien teosten lisäksi kukin jäsen kirjoittaa hankkeen tieteellisen osuuden piirissä omasta erikoisalastaan artikkeleita, jotka tukevat yleisiä tavoitteitamme. Lisäksi Liisa Kaski suomentaa Porfyrioksen Elävien vahingoittamista vastaan-tutkielman, ja Miira Tuominen kirjoittaa siihen laajan johdantoesseen. Hankeen jäsenten tehtävät eritellään tarkemmin alla. Hanke on nelivuotinen, ja sen jäsenet toimivat kiinteässä yhteistyössä koko sen keston ajan.
Viimeaikaisen eläinoikeuskeskustelu ja eläinaktivismi on onnistunut myös sellaisessa tavoitteessa, johon tutkimus harvemmin yltää: tuottanut kuvastoa, joka nostaa esiin eläinten kärsimyksen. Tämä on vaikuttanut monien ihmisten ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin. Tieteellisen tavoitteen lisäksi hankkeemme pyrkiikin valottamaan antiikin ja keskiajan eläinten luonnetta ja asemaa koskevia keskusteluja taiteen keinoin. Yhtenä jäsenenämme on kuvataiteilija ja runoilija, joka tuo mukaan tutkimusaineistomme pohjalta syntyvän taiteellisen kontribuutionsa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:07