Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)


Main funder

Funder's project number: VNK/54/48/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 30 901,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 29/02/2020


Summary

Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)

Hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituu-
tin matkailututkimuksen oppiaineen (Konsortion PI Soile Veijola, Salla Jutila ja Kati Kyyrö) ja
Arktisen keskuksen (PI Jukka Jokimäki, Clément Massé), Jyväskylän yliopiston (PI Helena Lonki-
la, Antti Makkonen), Tapio Oy:n (Airi Matila, Arto Koistinen) ja Arkkitehtitoimisto Harri Hauta-
järven toimesta. Konsortio edustaa matkailun mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin perehtynyttä moni-
tieteistä osaamista yhdistämällä yhteiskuntatieteitä, ekologiaa, arkkitehtuuria, metsätieteitä ja kult-
tuuriympäristöjä ja –perintöä koskevaa kulttuurintutkimusta. Hanke toimii vuorovaikutuksessa val-
takunnallisten, alueellisten ja paikallisten sidosryhmien ja matkailutoimijoiden kanssa. Konsortion
työtä tukee myös monialainen neuvonantajaryhmä.
Hanke vastaa matkailun hallittua kasvua koskevaan tiedontarpeeseen, joka on erityisen
ajankohtainen sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti hauraimmissa ja samalla arvokkaissa kult-
tuuriympäristöissä niin Suomessa kuin maailmallakin. Nykyiset ja mahdollisesti tulevat maailman-
perintökohteet ovat tässä suhteessa erityisen keskeisiä. Matkailulla on vaikutuksia paikallisten
asukkaiden arkeen ja luonnonympäristöjen ekosysteemeihin myös kaikkialla muuallakin, missä
matkailijamäärät, -liiketoiminta ja -investoinnit kasvavat.
Hankkeen päätavoite on rakentaa jo käytössä olevien tutkimus- ja arviointimenetelmien poh-
jalta uutta monitieteistä ja yhteistoiminnallista mittausmetodologiaa, joka soveltuu toimintamalliksi
matkailun kasvusta seuraavien muutosten tasapainottamiseksi ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuuri-
sesti ja taloudellisesti. Osatavoitteisiin kuuluvat viitekehyksen rakentaminen relevantteja teemoja
koskevien katsausten avulla, mittaamisen metodiikan rakentaminen, pilotointi, mittaamisen mallin-
nus sekä hankkeen tulosten raportointi. Myös osatavoitteet on jaoteltu omiin osatavoitteisiinsa, jois-
ta konsortiopartnerit vastaavat joko itsenäisesti tai yhteistyössä.
Hanke syventää ja luo uutta vuorovaikutusta sidosryhmiensä kanssa vastuullisessa ja kestä-
vässä matkailussa ja matkailun liiketoiminnassa. Se kehittää tieteiden ja toimialojen välistä viestin-
tää. Hanke testaa kehittämänsä toimintamallin osia erilaisissa ympäristöissä hankkeen aikana, mutta
pilotoi toimintamalliaan Tornionjokilaaksossa, josta on tulossa kasvavan kiinnostuksen kohde ai-
neellisena ja aineettomana kulttuuriperintökohteena.
Hankkeen keskeiset käsitteet ovat matkailu, kulttuuri- ja luontoympäristöt, maailmanperin-
tökohde, vastuullisuus, kestävyys, mittaaminen, laadullinen, määrällinen, sosiaalinen, kulttuurinen,
ekologinen ja taloudellinen.
Yhteystiedot Soile Veijola, soile.veijola(at)ulapland.fi, 0400-169693


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:05