Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU) (SISU)


Main funder

Funder's project numberVNK/39/48/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 70 056,37


Funding program


Project timetable

Project start date01/02/2019

Project end date31/12/2019


Summary

Vaikka lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä on pyritty kehittämään systemaattisesti 1990-luvun loppupuolelta lähtien, on yksi lukioiden ja korkeakoulujen nivelvaiheen ongelma edelleen hallitusohjelmaan kirjattujen, työurien pidentymiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta liian hidas sijoittuminen korkeakoulutukseen. Lukiolain uudistuksella halutaan parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluihin ja korkeakouluopintoihin jo lukio-opintojensa aikana. Korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisellä pyritään tukemaan sujuvaa siirtymää lukiosta korkeakouluun vahvistamalla lukiolaisten jatko-opinto- ja urasuunnitteluvalmiuksia, sujuvoittamalla opintopolkuja, edistämällä osuvia koulutusvalintoja ja ehkäisemällä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämistä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaiset edellytykset lukioilla on vastata uuden lukiolain velvoitteisiin ja tavoitteisiin, mitä mahdollisia esteitä tavoitteiden saavuttamisella on sekä millaisia hyviä yhteistyömalleja ja käytäntöjä olisi jatkossa syytä edistää, levittää ja kehittää.
• Millaista yhteistyötä ja miten paljon (mukaan lukien alueellinen kattavuus) lukiot, korkeakoulut ja työelämä tekevät?
• Mitä haasteita yhteistyöhön liittyy erityisesti uuden lukiolain näkökulmasta?
• Miten nykyinen yhteistyö on edistänyt lukiolaisten koulutus- ja urapolkuja ja miten yhteistyötä tulisi kehittää, jotta koulutukseen ja työelämään sijoittumisen nopeuttamista koskevat tavoitteet voitaisiin saavuttaa?

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet liittyvät nuorten koulutuspreferensseihin, valikoitumiseen ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon. Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön osalta lähestyminen on pääasiassa heuristista, mutta asiaa voidaan tarkastella myös esimerkiksi urasuunnittelutaitojen (career management skills) kehityksen, tiedon välittymisen (collaborative knowledge transfer) ja organisaatio-oppimisen käsitteiden kautta.

Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) muodostama konsortio. RUSE on konsortion johtaja.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Web page

https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/sisu

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 12:41