Bentonite-rock - interaction ((Broctio))


Main funder

Funder's project number: KYT 12/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 88 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2019

Project end date: 31/12/2022


Summary

Hankkeen päätavoitteena on tavoitteena on selvittää pohjoismaisessa ydinjätteen loppusijoituskonseptissa (KBS-3) käytettävän bentoniittipuskurin ja kallion rajapintaan liittyviä ilmiöitä ja samalla kytkeä ne laajemmin moniestejärjestelmän, erityisesti puskurin alueen ja sitä ympäröivän kallioperän toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa sekä termisen vaiheen aikana että sen jälkeen. Tässä osaprojektissa käytetään aiemmin kehitettyjä 4D röntgenkuvaukseen perustuvia menetelmiä bentoniitin kastumisen ja siitä johtuvan muodonmuutoksen yksityiskohtaiseen kokeelliseen tutkimukseen rajapinnan alueella. Hanke on osa VTT:n koordinoimaa Broction -konsortiohanketta, johon osallistuvat lisäksi GTK ja Helsingin yiopisto. Tuloksia käytetään lähinnä bentoniittipuskurin toimintaa ja kalliokulkeu-tumista kuvaavien mallien yhdistämiseksi puskuria, sitä ympäröivää kallioperää ja niiden rajapinta-aluetta kuvaavaksi kokonaismalliksi, sekä tällaisten mallien validoimiseksi. Tuloksena saadaan kokeellista tietoa mm. veden kulkeutumisesta rajapinnalla ja sen läpi, erityisesti kalliorakojen alueella sekä bentoniitin hydromekaanisesta käyttäytymisestä sen paisuessa kalliopintaa vasten ja kalliorakoihin. Tulosten perusteella voidaan yhdistetyissä malleissa ottaa tarkemmin huomioon esimerkiksi bentoniitin osittain tukkiman rajapinta-alueen muodostama kasvanut vastus veden tai muiden aineiden kulkeutumiselle ja erityisesti sille, miten tämä vastus kehittyy ajan kuluessa. Lisäksi projekti tuottaa lisätietoa bentoniitin mahdollisesta eroosiosta kalliorakojen kautta. Saadut tulokset kootaan datapankiksi, joka on välittömästi saatavilla KYT2022 -ohjelmaan osallistuville, ja tulosten julkaisemisen jälkeen yleisesti.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:04