Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa


Main funder

Funder's project number: VNK/35/48/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 66 262,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/02/2019

Project end date: 30/09/2020


Summary

Hankkeessa kartoitetaan edelliseen kehitykseen liittyvää kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin tulevaa kehitystä kahdella työpaketilla:
Työpaketti 1: Kirjallisuuskatsaus, jossa luodaan yleiskuva järjestöjen toimintaympäristössä tapahtuneista yhteiskunnallisia ja oikeudellisista muutoksista. Analyysissä hyödynnetään 2000-luvulla tuotettua suomalaista ja kansainvälistä kansalaisyhteiskuntaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta, järjestöjen omia julkaisuja ja järjestöjä ja niiden rahoitusta koskevia arviointiraportteja. Lisäksi tarkastellaan keskeisiä järjestöjä koskettavia oikeudellisia tulkintoja. Kirjallisuuskatsauksen avulla tuotetaan kokonaiskuva järjestöihin kohdistuneista yhteiskunnallisista ja oikeudellisista muutoksista sekä niiden vaikutuksista järjestöjen autonomiseen asemaan.
Työpaketti 2: Asiantuntija- ja fokusryhmähaastattelut. Haastatteluissa pureudutaan syvällisemmin järjestöjen ja järjestöjen rahoittajatahojen kokemuksiin yhteiskunnallisten ja oikeudellisten muutosten aiheuttamista vaikutuksista järjestöjen toimintaedellytyksille. Samalla luodaan kuva siitä, kuinka järjestöjen toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa. Haastateltavat valitaan siten, että he edustavat kansalaistoiminnan eri sektoreilla toimivia järjestöjä. Samoin tiedonhankintaa kohdistetaan niin valtakunnallisten järjestöjen asiantuntijoihin, kuin pienempien paikallisten yhdistystoimijoiden käsityksiin toimintaympäristön muutoksista. Lisäksi tarkoituksena on, että vastaajat edustavat laajasti koko kolmannen sektorin toimintakirjoa, eli heidän joukossaan on palveluja tuottavia järjestöjä, vapaa-ajan toimintoihin keskittyviä järjestöjä kuin myös edunvalvontaan painottuvia järjestöjä.
Yhdessä kirjallisuuskatsaus ja haastattelut tuottavat monipuolisen näkemykset toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Samalla ne mahdollistavat pohdinnan, millaisia lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia muutoksia tarvittaisiin toimintaympäristön parantamiseksi.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:41