Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvitys (PARI -esiselvitys)


Main funder

Funder's project number182/1201/2022, AKKE017


Funds granted by main funder (€)

  • 37 500,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/04/2022

Project end date31/12/2022


Summary

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -hanke on esiselvitys, jonka tavoitteena on paitsi kartoittaa paikkariippumattoman työn nykytilaa Keski-Pohjanmaan alueella, myös lisätä paikkariippumattoman työn hyödyntämistä ja ymmärrystä siitä, miten paikkariippumattomuuden mahdollistaman joustavat työmuodot voivat ratkaista työvoiman saatavuuden haasteita alueella.

PARI on ensimmäinen osahanke laajemmassa, monivuotisessa paikkariippumattomuuteen liitty-vässä hankekokonaisuudessa. Hankekokonaisuuden pitkän tähtäimen tavoitteena on auttaa alu-een yrityksiä ja muita toimijoita tunnistamaan paikkariippumattoman työn mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä edelleen tukea aihepiiristä kiinnostuneita organisaatioita kehittämään nii-den omia käytänteitä paikkariippumattomuuden suhteen. PARI-hankkeessa tullaan myös otta-maan ensimmäiset askeleet pyrkimyksessä kehittää työkalua, jolla yritykset ja muut organisaatiot voivat paitsi kartoittaa nykytilaansa ja tavoitetilaansa paikkariippumattoman työn hyödyntämi-sen osalta, myös hahmottaa niitä konkreettisia toimenpiteitä (ml. rekrytointi- ja johtamiskäytän-nöt, koordinaatio- ja kontrollimekanismit sekä digitaaliset sovellukset), joita niiden tarvitsee ot-taa ja omaksua päästäkseen nykytilasta tavoitetilaansa. Paikkariippumattoman työn hyödyntämi-sen mahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa työntekijöiden ja yritysten kykyyn hyödyntää digitali-saation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tästä syystä on välttämätöntä, että niin yritysten kuin niiden työntekijöiden kompetenssia digitaalisessa osaamisessa kehitetään jatkuvasti. PARI-hankkeessa tätä päämäärää tuetaan muiden muassa kartoittamalla alueen yritysten nykytilaa suhteessa paikkariippumattoman työn hyödyntämiseen kyselyn avulla, myös kokoamalla yhteen aihepiirin viimeisintä tietoutta kaikkien saataville


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaEmergent work in the digital era (University of Jyväskylä JYU) EWIDESchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-01-09 at 12:08