Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvitys (PARI -esiselvitys)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 182/1201/2022, AKKE017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 37 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -hanke on esiselvitys, jonka tavoitteena on paitsi kartoittaa paikkariippumattoman työn nykytilaa Keski-Pohjanmaan alueella, myös lisätä paikkariippumattoman työn hyödyntämistä ja ymmärrystä siitä, miten paikkariippumattomuuden mahdollistaman joustavat työmuodot voivat ratkaista työvoiman saatavuuden haasteita alueella.

PARI on ensimmäinen osahanke laajemmassa, monivuotisessa paikkariippumattomuuteen liittyvässä hankekokonaisuudessa. Hankekokonaisuuden pitkän tähtäimen tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita tunnistamaan paikkariippumattoman työn mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä edelleen tukea aihepiiristä kiinnostuneita organisaatioita kehittämään nii-den omia käytänteitä paikkariippumattomuuden suhteen. PARI-hankkeessa tullaan myös otta-maan ensimmäiset askeleet pyrkimyksessä kehittää työkalua, jolla yritykset ja muut organisaatiot voivat paitsi kartoittaa nykytilaansa ja tavoitetilaansa paikkariippumattoman työn hyödyntämisen osalta, myös hahmottaa niitä konkreettisia toimenpiteitä (ml. rekrytointi- ja johtamiskäytännöt, koordinaatio- ja kontrollimekanismit sekä digitaaliset sovellukset), joita niiden tarvitsee ottaa ja omaksua päästäkseen nykytilasta tavoitetilaansa. Paikkariippumattoman työn hyödyntämi-sen mahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa työntekijöiden ja yritysten kykyyn hyödyntää digitali-saation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tästä syystä on välttämätöntä, että niin yritysten kuin niiden työntekijöiden kompetenssia digitaalisessa osaamisessa kehitetään jatkuvasti. PARI-hankkeessa tätä päämäärää tuetaan muiden muassa kartoittamalla alueen yritysten nykytilaa suhteessa paikkariippumattoman työn hyödyntämiseen kyselyn avulla, myös kokoamalla yhteen aihepiirin viimeisintä tietoutta kaikkien saataville


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:45