ICT-alan rekrytointihaasteet- Esiselvitys


Main funder

Funder's project number: 184/1201/2022, AKKE019


Funds granted by main funder (€)

  • 33 882,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2022

Project end date: 30/04/2023


Summary

Alueen kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pk-yritysten kasvun tukeminen. Osaavan työvoiman saatavuudesta on tullut keskeinen maakunnan kasvua määrittelevä tekijä; pula osaavista työntekijöistä muodostaa jo pullonkaulan kasvulle. Työvoimapula on haasteellinen erityisesti ICT-alalla. Tilanne on sama myös muualla Suomessa, joskin työvoiman saamisen vaikeus korostuu Kokkolan kaltaisilla alueilla, jotka kilpailevat työvoimasta suurten kasvukeskusten kanssa. ICT-alan työvoimapulan helpottamisen kannalta on olennaista, että rekrytointi on mahdollisimman tehokasta ja koko työvoimapotentiaalia voidaan hyödyntää.
ICT-alan yritysten rekrytointia on mahdollista tukea TKI-toiminnan avulla. TKI-toiminnan oikein kohdentamiseksi täytyy lisätä ymmärrystä ICT-alan yritysten rekrytointikäytänteistä sekä siitä, kuinka alan yritykset suhtautuvat rekrytointiin liittyviin asioihin, kuten etätyöntekijöihin, ulkomaalaisten rekrytoimiseen ja työntekijöiden diversiteettiin. ICT-alan yritysten työvoimatarpeen tyydyttämisen kannalta on myös tärkeää, että koulutusorganisaatiolla on realistinen ja ajantasainen kuva yritysten työvoima- ja osaamistarpeista.
Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa haastattelupohjainen selvitys alueen ICT-alan yrityksille. Selvityksen tavoitteena on saada ajankohtainen kuva:
• yritysten akuuteista osaamistarpeista (substanssi+softskills)
• yritysten suhtautumisesta diversiteettiin, ulkomaalaisten rekrytointiin, etätyöhön etc.
• yritysten rekrytointikäytänteistä
• digitalisaation roolista rekrytointiin liittyvissä asioissa
Hankkeen tuloksena saavutetaan parempi ymmärrys ICT-alan yritysten akuuteista osaamistarpeista, rekrytointiin liittyvistä tekijöistä. Tärkeänä tuloksena saadaan yritysten näkemyksiä sekä kokemuksia diversiteetistä, etätyöstä ja ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnista. Tulosten avulla tietotekniikan korkeakoulutuksen kehityksessä pystytään entistä paremmin ennakoimaan ja huomioimaan ICT-yritysten osaamistarpeet. Näin voidaan vastata paremmin elinkeinoelämän odotuksiin, ja myös toisaalta tarjota koulutusohjelman opiskelijoille entistä paremmat valmiudet menestyksekkääseen työmarkkinoilla toimimiseen.
ICT-ala on edelläkävijä työn tekemisen digitalisaatiossa, ja kartoituksen avulla saadut esimerkit digitalisaation roolista rekrytointiin liittyvissä asioissa antavat ICT alaa laajemminkin yrityksille eväitä digitalisaation hyödyntämiselle.
Selvityksen tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa TKI-aktiviteetteja ja -hankkeita ICT-alan yritysten rekrytoinnin tueksi. Rekrytointien onnistumisella on merkittävä vaikutus yrityksen kehittymiselle ja sitä kautta myös alueen ICT-alan kehittymiselle. Selvityshanke luo myös pohjaa paikkariippumattoman työn teemaan liittyvän laajemman tutkimus- ja kehitystyön hankekokonaisuuden rakentamiselle Keski-Pohjanmaalla.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 12:45