Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä gerontologisen kuntoutuksen alalla (Gerontologisen kuntoutuksen professuuri 2022-2027)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 266 200,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2022

Project end date31/07/2027


Summary

Sopimus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (1.1.2023 alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialue) välisestä yhteistyöstä gerontologisen kuntoutuksen alalla (Gerontologisen kuntoutuksen professuuri 2022-2027)

Gerontologinen kuntoutus on keskeinen toiminnanvajauksien, osallistumisen rajoitusten ja hoivan tarpeen ehkäisystrategia. Tämän sopimuksen osapuolien panostus ja yhteisen osaamisen vahvistaminen gerontologisen kuntoutuksen koulutuksen, tutkimuksen ja tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseksi tukee Keski-Suomessa alueellisiin ja kansallisiin väestön vanhenemisesta johtuviin haasteisiin vastaamista.

Gerontologian ja kuntoutuksen tutkimus ja koulutus ovat Jyväskylän yliopiston keskeisiä vahvuuksia. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on neljä gerontologian alan professuuria/apulaisprofessuuria ja tutkimusjohtaja, jotka vastaavat gerontologisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Kuntoutuksen asiantuntemusta löytyy mm
fysioterapian oppiaineesta. Myös muissa oppiaineissa ja tutkimushankkeissa gerontologian ja kuntoutuksen asiantuntijuus on välttämätöntä (terveyden edistäminen, liikuntalääketiede, liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia).

Gerontologia on yksi Jyväskylän yliopiston monitieteisistä osaamiskeskittymistä ja kansainvälisesti erinomaisesti menestynyt tieteenala. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii Ikääntymisen ja hoivan huippututkimuksen yksikkö ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii Gerontologian tutkimuskeskus
yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Aktiivisena vanheneminen ja hoiva yhteistyössä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa on yksi Jyväskylän yliopiston profilointialueista. Myös useilla muilla profilointialoilla elämänkulku ja ikääntyminen ovat keskeisiä näkökulmia.

Potilaslähtöiset palvelut ja uudet ratkaisut ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskeisiä strategisia tavoitteita. Keski-Suomen Sairaala Novassa toimii geriatrian poliklinikka. Poliklinikan tiimiin kuuluvat geriatri tai geriatriaan erikoistuva lääkäri, geriatrinen sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja muistikuntoutusohjaaja. Geriatrian ylilääkäri johtaa
erikoisalansa lääketieteellistä toimintaa ja kuntoutusta. Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä pidetään tärkeänä kaikilla palvelujärjestelmän osa-alueilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sairaala Novassa geriatri osallistuu iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoitoon osana moniammatillista hoitotiimiä.

Tämän sopimuksen tavoitteena on parantaa osapuolten yhteistyötä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassa. Tärkeä ja ajankohtainen osa yhteistyötä on hoitoketjujen kehittäminen hyvinvointialueella. Lisäksi tavoitteena on parantaa osapuolten kilpailukykyä kilpaillun täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaActive ageing and care (University of Jyväskylä JYU) AACSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2023-24-08 at 20:50