The Effect of Word Derivational knowledge on Technology-Assisted L2 Academic Vocabulary Learning in English


Main funder

Funder's project numberEmil Aaltosen Säätiö (stipendinumero 210187)


Funds granted by main funder (€)

  • 13 860,00


Project timetable

Project start date01/08/2021

Project end date31/01/2022


Summary

Vieraan kielen oppimista käsittelevää kirjallisuus on jo pitkään korostanut sananmuodostustaitojen eli sanojen sisäisten rakenteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen tärkeyttä. Englannin sanojen oppimisessa sananosien merkitys kasvaa, koska sen tuhansien sanojen rakenne pohjautuu joko yhdyssanoihin (under + line = underline) tai sananosien yhdistämiseen (un- + friend + -ly = unfriendly). Sananosien merkitys korostuu entisestään englannin akateemisen sanastossa, sillä se on rakentunut lähes kokonaan sananosia yhdistellen. Vaikka sananmuodostustaitojen merkitys sanaston oppimisessa on ilmeinen, tutkimustietoa aiheesta ei ole paljoa. Aikaisemmat tutkimukset ovat selvittäneet ainoastaan englannin oppijoiden olemassa olevia taitoja sekä niiden testausta. Tietoa siitä, miten sananmuodostustaitojen kehittyminen vaikuttaa sanaston oppimiseen ei ole olemassa. Tutkimukseni selvittää, miten sananmuodostustaitojen kehittyminen vaikuttaa englannin akateemisen sanaston oppimiseen. Se myös tarkastelee täysin huomiotta jäänyttä pedagogista näkökulmaa selvittämällä, miten sananmuodostustaitoja voidaan opettaa sekä miten teknologian käyttö vaikuttaa siihen. Tämä saavutetaan kehittämällä opetusmateriaali, jonka sisältö ja metodit pohjautuvat oppijoiden nykyiseen kykyyn havainnoida ja analysoida sanarakenteita sekä sananmuodostustaitoja koskevaan teoriatietoon. Tutkimus haastaa perinteisen sanastonoppimiskäsityksen tarjoamalla uuden, dynaamisen tavan opettaa ja oppia vieraan kielen sanastoa. Näin oppija saavuttaa syvällisen ja analyyttisen ymmärryksen sanoista, niiden merkityksistä ja käytöstä.
Väitöskirjatutkimukseni koostuu neljästä artikkelista ja sen kohderyhmänä on englannin kielikursseille osallistuvat korkeakouluopiskelijat. Ensin selvitän kyselyllä opiskelijoiden tämänhetkisiä sananmuodostustaitoja ja sanatietoisuutta. Näiden pohjalta luon viitekehyksen ja opetusmateriaalin opetuskokeilua varten. Tutkin teknologian vaikutusta sananmuodostustaitoihin luomalla digitaalisen oppimateriaalin. Selvitän sananmuodostustaitojen kehitystä mittauksilla opetuskokeilua ennen ja jälkeen. Opetuskokeilun jälkeen suoritan myös jälkihaastattelut. Määrälliselle aineistolle käytän kuvailevia menetelmiä ja varianssianalyysia. Laadulliselle aineistolle suoritan sisällönanalyysin. Tutkimukseni tarjoaa tietoa opettajille, kouluttajille sekä oppimateriaalin laatijoille kaikilla kielenoppimisen tasoilla sananmuodostustaitojen hyödyistä sekä käytöstä kieltenopetuksessa. Vaikka tutkimukseni tuottaa opiskelijoille käytännöllisiä keinoja akateemisen sanaston oppimiseen, sen tulokset ovat sovellettavissa kaiken tasoisille englannin oppijoille.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Fields of science


Keywords (YSO)


Related research datasets


Last updated on 2022-12-10 at 16:42