Monipuolisen liikuntaharjoittelun vaikutus polven nivelrikkoon, ruston alaiseen luuhun, rustoon ja tulehdusmerkkiaineisiin postmenopausaalisilla naisilla, joilla on todettu polven nivelrikko: Satunnaistettu kontrolloitu liikuntaintervetiotutkimus


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 351483


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 459 192,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2022

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2026


Tiivistelmä

Terapeuttinen harjoittelu ja liikunta ovat polven nivelrikon hoidon kulmakiviä. Aiemmat erityyppiset niveliin kohdistuvat harjoitusmuodot ovat antaneet lupaavia tuloksia varhaisen nivelrikon hoidossa. Sen sijaan, emme tiedä miten monipuolinen erilaisia kuormituksia sisältävä harjoitusohjelma vaikuttaa elimistöön nivelrikon eri vaiheissa. Tämän satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen tarkoituksena on tutkia miten kestävyys- ja voimaharjoittelu vaikuttavat polven nivelrikkoa sairastavien vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten polviniveliin, rustonalaiseen luuhun sekä tulehdustekijöihin.
Tutkittavat tähän tutkimukseen rekrytoidaan Jyväskylästä ja sen lähikunnista lehti-ilmoittelun avulla. Interventio kestää 8 kuukautta, mitä seuraa 12 kuukauden seurantajakso. Tutkittavien naisten polven radiologinen nivelrikon aste on lievästä keskivaikeaan. Tutkittavat satunnaistetaan joko monipuolisenharjoittelunryhmään tai tavanomaista hoitoa saavaan kontrolliryhmään. Polviruston alaisen luun ominaisuuksia ja ruston morfologiaa ja laadullisia ominaisuuksia, luumuuttujia, nivelrikkoon liittyviä biomarkkereita, kehon koostumusta, oireita, elämänlaatua sekä suorituskykytekijöitä mitataan tutkimuksen alussa, kahdeksan ja 20 kuukauden kohdalla (kahdessa vaiheessa). Interventio käynnistyy vuoden 2023 alusta ja tutkimuksen seurantamittaukset päättyvät lokakuussa 2025. Tutkimus toteutetaan monitieteisenä tutkimusprojektina Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Keski-Suomen keskussairaalan ja UKK-instituutin kanssa. Tutkimusprojektiin sisältyy sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvaa tutkijavaihtoa, sekä uusien tohtorikoulutettavien rekrytointia ja koulutusta.
Tämä tutkimus on sekä kliinisesti että kansanterveydellisesti merkittävä, koska sen avulla voidaan lisätä tietämystä polven nivelrikon syntymekanismista, sekä vaikuttaa niihin hoitokäytänteisiin, joiden avulla pyritään estämään sairauden pahenemista. Lisäksi uusien tutkimusmenetelmien avulla päästään ensimmäistä kertaa seuraamaan miten eri harjoitusmuodot vaikuttavat rustoon, sen alaiseen luuhun sekä biomarkkereihin. Tätä tietoa yhdessä aiempien tutkimustulostemme kanssa voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa mahdollisimman tehokkaita harjoitusmuotoja polven nivelrikon hoitoon ja ehkäisyyn.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:49