Suomenruotsalaisen viittomakielen korpus: viittomakielen kääntäminen ruotsiksi, Signbank-videot ja viitottu käyttöohje (Srvk-korpus)


Main funder

Funder's project numberOKM/122/524/2022


Funds granted by main funder (€)

  • 98 151,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/06/2023

Project end date31/10/2024


Summary

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimusvastuun vuosiksi 2021–2024 yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Jyväskylän yliopisto on toteuttanut omaa osuuttaan tutkimuksesta rakentamalla suomenruotsalaisen viittomakielen korpusta eli laajaa kieliaineistoa: uhanalaisen kielen tutkimusinfrastruktuuria, joka valmistuttuaan dokumentoi digitaalisesti myös tämän kielen kulttuuriperintöä ja edistää suomenruotsalaiseen viittomakieleen keskittyvää tiedekasvatusta. Korpustyössä on tähän asti keskitytty videoaineiston viittomatasoiseen käsittelyyn. Korpustyön loppuunsaattaminen vaatii kuitenkin myös viittomakielisen aineksen kääntämistä ruotsiksi ja korpukseen kuuluvan leksikkotietokannan videoiden valmistamista. Lisäksi tarvitaan suomenruotsalaisella viittomakielellä toteutettu korpuksen käyttöohje. Tässä hankkeessa toteutetaan nämä tehtävät.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2023-11-12 at 11:52