Care and concern in the countryside: examples of feelings of security and living with low incomes (HUOMA)


Main funder

Funder's project numberVN/2437/2023


Funds granted by main funder (€)

  • 77 232,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/08/2023

Project end date31/03/2026


Summary

Maaseudulla tiedetään olevan eräitä arkielämää varjostavia huolenaiheita. Toisaalta maaseutua pidetään myös turvallisena, yhteisöllisenä ja ihmisestä huolta pitävänä elinympäristönä. Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä maaseudusta koettuna ja elettynä huolen ja huolenpidon tilana. Hanke jakautuu kahteen toisiaan tukevaan työpakettiin.

Ensimmäisessä työpaketissa tarkastelu kohdistuu 1) työikäisten kokemaan toimeentulohuoleen ja maaseudulle erityisiin, arjessa koettuihin huolta pitäviin tekijöihin. Aineistoina käytetään vapaamuotoisia kirjoituksia kahdelta ajankohdalta sekä haastatteluja. Toisessa työpaketissa tutkitaan 2) eri ikäisten, maaseudulla asuvien ihmisten (kohderyhminä erityisesti synnytysikäiset naiset ja ikäihmiset) kokemaa henkeen ja terveyteen liittyvää turvallisuushuolta ja paikallisyhteisöjen uudenlaisia huolenpidon muotoja, joita kehitellään eri puolilla maata toteutettavissa kyläturvallisuushankkeissa. Aineistoina käytetään asukkaiden kirjoituksia ja/ tai teemahaastatteluja sekä kyläturvallisuushankkeissa toimivien kouluttajien sekä paikallisyhteisöjen jäsenten haastatteluja. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysin keinoin.

Hankkeen tuloksena ymmärretään paremmin, miksi palkkatöitä tekevät tai yrittäjänä toimivat ihmiset kokevat toimeentulovaikeuksia ja suhteellista köyhyyttä sekä miten alueelliset erot selittävät kokemuksia. Työssäkäyvien köyhyys ei ole kovin tunnistettu ilmiö, ja varsinkin sen alueelliset erot kaipaavat lisää huomiota. Hanke tuottaa tietoa siitä, a) millaista on työstä huolimatta koettu köyhyys, b) millaisten työ- ja sosiaalipoliittisten, demografisten ja henkilökohtaisen elämän käänteiden kautta tilanteisiin on päädytty eri alueilla, c) millaisia selviytymisen keinoja erityisesti maaseudulla asuvat ihmiset käyttävät ja d) millaisia poliittiset ratkaisukeinot voisivat olla. Toiseksi hanke tuottaa valtakunnallisesti kattavaa tietoa e) maaseudun asukkaiden arjen turvan ja turvattomuuden kokemuksista elämän hauraissa kohdissa, kun henki ja terveys ovat uhattuina. Lisäksi se tuottaa f) uutta ja systemaattista tietoa perinteisen naapuriavun rinnalle syntyneiden kyläturvallisuushankkeiden luomasta huolenpidosta ja turvasta maaseudulla. Tieto näistä hankkeista on ollut sirpaleista, eikä ilmiötä ole juuri tutkittu, joten hanke paikkaa tätä tutkimusaukkoa.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Ensimmäisestä työpaketista vastaa Jyväskylän yliopisto ja toisesta Itä-Suomen yliopisto. Hanketta johtaa YTT Hanna-Mari Ikonen Jyväskylän yliopistosta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Web page

https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/huolen-ja-huolenpidon-maaseutu-esimerkkeina-pienilla-tyotuloilla-selviytyminen-ja-koettu


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Related research datasets


Last updated on 2024-06-03 at 10:14