Perheen tukena – perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä  (PETU)


Main funder

Funder's project numberVN/9703/2023


Funds granted by main funder (€)

  • 235 028,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/09/2023

Project end date31/12/2025


Summary

PETU-tutkimushanke on Jyväskylän yliopiston (JYU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk), Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuun ja Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) yhteishanke. Hankkeessa tarkastellaan perhetyötä lapsi- ja perhesosiaalityössä valtakunnallisesti sekä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä ammattilaisten, yksityisten palvelutuottajien sekä asiakkaina olevien lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Hanke rakentuu kolmen tärkeän tutkimuksellisen lähtökohdan varaan: relationaalisen toimijuuden, harkintavallan ja moninäkökulmaisen lähestymistavan. Relationaalinen toimijuuskäsitys muodostaa perhetyön tarkastelun ytimen. Se tuo korostuneesti esiin lasten, nuorten ja vanhempien intiimin (kodin), haavoittuvuuden ja tuen tarpeen samanaikaisuuden sekä suhteet muihin ihmisiin ja elinympäristöihin. Perhetyön ammatillisissa käytännöissä on kyse perheen eri toimijoiden kanssa työskentelystä, joka edellyttää harkintavallan käyttöä. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan kahdessa osahankkeessa moninäkökulmaisella tutkimusotteella, määrällisesti ja laadullisesti. Hankkeen tutkimustulokset kertovat, miten laajasti perhetyötä hyödynnetään Suomessa ja millaisesta palveluiden kokonaisuudesta on kyse. Lisäksi tuotetaan tutkimustietoa ammattilaisten välisestä tehtävä- ja työnjaosta, ammatillisesta osaamisesta sekä vanhemmista, lapsista ja nuorista perhetyön asiakkaina. Hankkeen erityisenä painopisteenä ovat lapset ja nuoret, sillä heidän kohdallaan tutkitun tiedon tarve on akuutein. Tutkimushankkeen tulokset rakentavat kokonaiskuvaa sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluista ja palveluiden välisistä rajapinnoista, sillä hankkeessa hyödynnetään myös tukisuhdetoimintaan (tukiperheet ja tukihenkilöt) liittyvää tutkimusaineistoa, joka on kerätty vuosina 2021-2022. Kehittämistuloksina tutkimushanke tuottaa informaatio- ja koulutustilaisuuksia ja -materiaalia ammattilaisille Keski-Suomen hyvinvointialueella ja valtakunnallisesti.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaSchool of Wellbeing (University of Jyväskylä JYU) JYU.Well


Last updated on 2024-27-02 at 10:33