Bioresurssien tehokkaampi käyttö energiavarastoina ja vihreän siirtymän mahdollistajana (BitKein), JYU:n investointi (BitKein)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroJ10230


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 196 808,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2023

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2025


Tiivistelmä

Tämä investointihanke liittyy VTT:n ja Jyväskylän yliopiston yhteiseen kehittämishankkeeseen ”Bioresurssien tehokkaampi käyttö energiavarastoina ja vihreän siirtymän mahdollistajana (BitKein) (hakemus n:o 900588). BitKein-hankkeessa keskitytään kolmeen suuren mittakaavan ratkaisuun sähköjärjestelmän säätämiseksi ja energian varastoimiseksi. Samalla pyritään tukemaan siirtymää uusiutuvaan energiaan, sekä tukemaan turvetuotannosta poistuvan maaalan käyttöä uusiutuvan energian tuotantoon ja johtavan hiilen valmistukseen soveltuvan biomassa tuottamiseen.

Investointihankkeella luodaan tarvittavat laiteresurssit Jyväskylän yliopiston osahankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on suurten energiamäärien varastointiin soveltuvien virtausakkujen kehittäminen optimoimalla virtausakkujen elektrodien valmistusta ja tehostamalla akkujen toimintaa parantamalla selektiivisen akkukennoston puoliskoja erottavan protoniselektiivisen kalvon ominaisuuksia. Elektrodien valmistusmenetelmän ytimessä on 3Dtulostus. Tulostuksen avulla voidaan hallitusti rakentaa pinta-alaltaan ja läpivirtausominaisuuk siltaan optimoituja elektrodeja. Elektrodien rakenteen ja koostumuksen optimoinnin avulla akkujen toimintakykyä voidaan parantaa. Samalla tulostus luo mahdollisuuden koko akuston räätälöintiin käyttökohteen tarpeita vastaavaksi.

Elektrodeilla tapahtuvat reaktio lopulta määrittävät akun tehon. Nykyisin virtausakuissa käytettävät hiilielektrodit rakentuvat EU:n kriittiseksi materiaaliksi luokitteleman luonnon grafiitin varaan. Tässä hankkeessa pyritään korvaamaan grafiitti paikallisesti tuotettavalla johtavalla biohiilellä. Tavoitteena on kehittää hiilielektrodien valmistusmenetelmää siten, että valmistuksessa voidaan käyttää erityyppisiä biopohjaisia johtavia hiilimateriaaleja. Samalla pyritään laajentamaan biopohjaisten hiilimateriaalien käyttökohteita jalostusastetta kohottamalla. Niinpä hankkeeseen kuuluu keskeisenä osana paikallisten elektrodimateriaalien raaka-aineeksi soveltuvien biomassojen kartoittaminen ja hyödyntäminen maakunnassa.

Hankkeella pyritään tukemaan turvetuotannosta poistuvan maa-alan hyödyntämistä uusiutuvan energian tuotantoalueina tukemalla uusiutuvan energian varastointitekniikoita. Toisaalta hankkeella pyritään edistämään uuden hiilielektrodien raaka-aineeksi soveltuvan biomassan tuotantoa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2024-02-04 klo 10:52