Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä


Main funder

Funder's project numberJ10456


Funds granted by main funder (€)

  • 552 945,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/01/2024

Project end date31/12/2026


Summary

Nyky-yhteiskunnassa fysikaalinen ja tietotekninen-, niin kutsuttu kybermaailma, yhdistyvät lisäarvoa tuottavalla tavalla. Puhutaan kyberfyysisistä systeemeistä. Kyberfyysisissä systeemeissä fyysisten laitteiden järjestelmien, tuotantoprosessien ja vastaavien tuottama data yhdistyy tietoteknisten järjestelmien kykyyn käsitellä ja analysoida dataa tuottaen uutta informaatiota ja tietoa. Sensoriverkot ja IoT-laitteet ovat merkittävässä roolissa tuottamaan dataa fyyysisestä maailmasta. Samoin tekoäly käsitteen alle luokiteltavat teknologiat ovat nykyään isossa roolissa datan käsittelyssä ja analysoinnissa.

Hankkeen tavoitteena on soveltaa näitä kyberfyysisten systeemien peruselementtejä, IoT-teknologioita ja sensoriverkkoratkaisuja sekä tekoälyä, elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään näiden teknologioiden avulla eri toimialoille dataan perustuvia innovatiivisia toimintoja tehostavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tuottavuuden ja lisäävät kilpailukykyä. IoT- ja tekoälyratkaisut voivat toiminnan tehostamisen lisäksi auttaa yrityksiä kehittämään kokonaan uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka erottuvat kilpailijoista. Näin hankkeen ratkaisut vahvistavat toimialojen uudistumista ja kasvua.

IoT ja tekoäly tuottavat paljon lisäarvoa laajasti eri alojen toimijoille. Teknologiat mahdollistavat yrityksille esimerkiksi parempaan tuottavuuteen ja vähentyneisiin kustannuksiin johtavaa tuotanto- ja palveluprosessien optimointia. IoT-laitteet voivat kerätä dataa tuotanto- ja palveluprosessien suorituskyvystä, mikä auttaa yrityksiä havaitsemaan ja ehkäisemään riskejä ajoissa, kuten laitevikoja tai turvallisuusongelmia. Dataa käsittelemällä voidaan analysoida riskitekijöitä ja ennustaa potentiaalisia ongelmia proaktiivisesti. Prosessien kehittäminen datan keräämisen ja hyödyntämisen avulla kasvattaa näin yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tekoälyä voidaan käyttää myös esimerkiksi laadunvalvonnassa ja virheiden ennustamisessa, jolloin mahdolliset laatuongelmat voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. IoT- ja tekoälyratkaisut voivat myös auttaa yrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja, esimerkiksi energiankulutuksen ja logistiikan optimoinnin ja ympäristövaikutusten arvioinnin kautta. Dataa hyödyntämällä yritykset voivat tarjota parempaa asiakaspalvelua nopeamman ja tarkemman tiedon avulla. Teknologioiden avulla yritykset voivat myös kehittää täysin uusia liiketoimintamalleja ja tuotteita, joita ei aiemmin ollut mahdollista toteuttaa.

Mahdollisuudet ovat siis hyvin laajat. Ylipäätään tehostunut datan käsittely auttaa yrityksiä analysoimaan suuria tietomääriä. Tämä mahdollistaa viisaamman päätöksenteon perustuen tarkempaan ja ajantasaiseen tietoon. Kun kerätystä tai olemassa olevasta datasta saatua informaatiota visualisoidaan mielekkäällä tavalla, voidaan auttaa yrityksiä ymmärtämään ja hyödyntämään kerättyä tietoa tehokkaammin.

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden teknologian käyttöönottoa ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeen toiminta perustuu tarvelähtöiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan, kokeiluihin ja pilotointeihin, sekä tiedon levittämiseen esimerkiksi koulutusten ja seminaarien avulla. Näin mahdollistetaan tutkimustulosten käyttöönotto ja soveltaminen laajasti eri toimialoilla ja edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Hankkeen tulokset ovat konkreettisia ja vaikuttavia. Teknologioiden soveltaminen elinkeinoelämän tarpeisiin johtaa tehokkaampiin ja älykkäämpiin tuotanto- ja palveluprosesseihin, parempaan datan hallintaan ja analysointiin sekä viisaampaan päätökseen tekoon. Näiden hyötyjen kautta yritykset voivat parantaa liiketoimintansa tehokkuutta ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja markkinoilla menestymiseksi. Myös pitkän aikavälin vaikutukset ovat merkittäviä. Tulokset mahdollistavat yrityksille taloudellisia säästöjä ja tehokkuutta. Lisäksi uudet IoT-teknologiat ja tekoälyratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttavat yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no)Yes


Primary responsible unit


Follow-up groups


Last updated on 2024-15-01 at 12:44