DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella (DustSense)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA80986


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 218 017,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2024

Hankkeen päättymispäivämäärä31.03.2027


Tiivistelmä

Pölyäminen on merkittävä ilmanlaatua heikentävä tekijä niin terveyden, kuin ympäristönkin näkökulmasta. Tämä korostuu etenkin teollisuusalueilla, jossa saattaa syntyä paljon pölyä liittyen tuotantoon tai raaka-aineiden käsittelyyn.

Valmistavan teollisuuden yrityksillä on monenlaisia pölyyn liittyviä seurantatarpeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi työturvallisuuteen tai toiminnan ympäristövaikutuksiin. Pöly on haaste myös esimerkiksi koneille ja laitteille.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on älykkäiden monitorointiratkaisujen asiantuntija ja tässä hankkeessa olisi tarkoitus kehittää näitä sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä monitorointiratkaisuja ratkaisemaan erityisesti edellä mainittuja teollisten toimijoiden pölyämiseen liittyviä haasteita. Älykkäät monitorointiratkaisut mahdollistavat monitoroinnin useista pisteistä laajaltakin alueelta samanaikaisesti ja jatkuvatoimisesti.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat pölyämisen monipuolisen monitoroinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa kohdennettujen tarkkojen mittausten toteuttamista eri yritysten spesifeihin tarpeisiin, sekä toisaalta pölytasojen mittaamista koko teollisuusalueelta. Teollisuusalueen pölyämisten kartoittamiseksi pilotoidaan myös innovatiivisia ratkaisuja kuten liikkuvia pölyn kerääjiä. Tarkoitus on ennen kaikkea keskittyä havainnoimaan pölyämisen muutoksia suhteessa normaalimäärään, ei niinkään yksittäisten pisteiden partikkeleiden määrää.

Hankkeen tuloksena yritykset saavat spesifeihin pölyämisen seurannan tarpeisiinsa nykyaikaisia älykkäitä ratkaisuja. Se, että teollisuusalue kiinnittää huomiota ilmanlaatuun alueellaan ja monitoroi sitä, vaikuttaa positiivisesti teollisuusalueen imagoon potentiaalisten työnhakijoiden silmissä. Teollisuusalueella on lähitulevaisuudessa suuri työvoiman tarve, ja positiivinen imago työnhakijoiden silmissä on tärkeää. Kun teollisuusalue osoittaa lisäksi seuraavansa ja tekevänsä toimia pälyämisen suhteen, lisää se myös teollisen toiminnan sosiaalista lupaa ympäröivän yhteiskunnan ja kansalaisten silmissä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2024-04-04 klo 11:06