Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva (Maaseutu Inno)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 2110/03.01.03/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

50 498,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 28.05.2021


Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisella maaseudulla syntyneistä ja toimivista sosiaalisista innovaatioista. Brandsen, Evers ja Cattacinin (2016) mukaan sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan julkishallinnon ja liike-elämän instituutioiden ulkopuolella syntyneitä uudenlaisia toimintatapoja ja -käytäntöjä, joiden pyrkimyksenä on tuottaa ratkaisuja sosiaalisesti tunnistettuihin tarpeisiin. ”Sosiaalisen” olemus on tässä prosessi ikään kuin kahdenlainen: se on kiinteästi yhteyksissä toiminnan päämäärään sekä keino, jonka avulla päämäärä pyritään saavuttamaan (Murray, Caulier-Grice & Mulgan 2010, 6).

Sosiaalinen innovaatio -käsitteen alkujuuret voidaan paikallistaa 1970 - 1980 -lukujen vaihteeseen, jolloin käsite viittasi nimenomaisesti ruohonjuuritasolla syntyneisiin aloitteisiin, joiden kautta kehitettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja tarpeisiin, joihin julkinen järjestelmä oli kykenemätön vastaamaan tai jotka se sivuutti. Viimeisen vuosikymmenen aikana sosiaalisesta innovaatiosta on tullut yhä enenevissä määrin poliittinen käsite niin EU:n kuin kansallisella tasolla. Tässä kontekstissa sosiaalinen innovaatio on ikään kuin välineellistetty ja kytketty kiinteästi pyrkimyksiin edistää kustannustehokkaiden paikallistason ratkaisujen syntymistä heikkenevän julkistalouden ja hyvinvointivaltion uudistamisen kehyksessä.

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisella maaseudulla syntyneistä kylien omaehtoisista ja yhteisöllisistä ratkaisuista hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseksi - maaseudun sosiaalisista innovaatioista. Tutkimusprosessi etenee sykleittäin, jolloin edellinen vaihe ja siinä kertyneen aineiston analyysi toimii perustana seuraavaan vaiheeseen siirtymiselle. Tutkimusprosessin päävaiheet ovat seuraavat:
1) Tutkimusprosessin käynnistäminen: perehtyminen aiempaan aihetta käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen; kyselytutkimuksen toteutuksen suunnittelu valmistelu.
2) Alustava kuva maaseudun sosiaalisista innovaatioista: sähköpostikysely maakunnallisille kyläasiamiehille, Leader-toimintaryhmien toiminnanjohtajille sekä Älykkäät kylät -verkostoon kuuluville kylien yhdistyshenkilöille.
3) Kyselyn pohjalta muodostuneen alustavan kuvan tarkentaminen ja täydentäminen: kyselyn tuloksia tarkentavat puhelinhaastattelut.
4) Tapaustutkimus: syvällisempi sosiaalisten innovaatioiden syntyyn, muotoutumiseen sekä toimintaan paikallistasolla vaikuttavien tekijöiden kartoitus.
5) Kokonaiskuva maaseudun sosiaalisista innovaatioista: tietopankki ja tieteellinen artikkeli.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2019-31-12 klo 07:49