Nuorten hyvinvointia edistävän mobiilisovelluksen Nuorten KOMPASSIN hiomiseen
ja valtakunnalliseen levittämiseen


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 75 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2019

Project end date: 31/08/2021


Summary

Ehdotettu Suomen kaikkia nuoria koskeva hanke on jatkoa Keski-Suomen Kulttuurirahaston rahoittamalle
kärkihankkeelle ’Nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävän mobiilisovelluksen Nuorten KOMPASSIN
vaikuttavuustutkimus’. Nuorten KOMPASSI on strukturoidusti etenevä hyvinvointia tukeva verkko-ohjelma,
joka edistää elämän merkityksen etsintää ja kehittää nuoren kehityksen ja elämänhallinnan kannalta tärkeitä
taitoja. Nuorten KOMPASSI kulkee nuoren mukana kännykässä kaikkialla ja auttaa nuorta navigoimaan
omassa elämässään. Nuorten KOMPASSI -interventio muodostuu viidestä viikon pituisesta Etapista, jotka
sisältävät lyhyitä hyvinvointitaitoja vahvistavia tehtäviä (ks. ohjelman sisällön ja rakenteen tarkempi kuvaus
laajemmasta työsuunnitelmasta). Ohjelma toimii älypuhelimessa, tabletilla ja tietokoneella, jossa on
internet-yhteys. Satunnaistettua koeasetelmaa hyödyntävän syksyllä 2017 alkaneen vaikuttavuustutkimuksen
(ClinicalTrials.gov, NCT03274934) ensimmäiset tulokset ovat hyvin lupaavia. Suurin osa (75%) interventioon
arvotuista nuorista jatkoi viiden viikon ohjelman loppuun. Alustavien tulosten valossa näyttää siltä, että
Nuorten KOMPASSIN avulla on mahdollista lisätä nuorten elämääntyytyväisyyttä, paineensietokykyä ja
uravalintaan liittyvää minäpystyvyyttä (Kallio & Saarnio, 2018; Kiuru et al., 2018; Lappalainen ym. 2018;
Puolakanaho ym. 2018). Edelleenkin Nuorten KOMPASSIN avulla on mahdollista vähentää nuorten
masennusoireita ja stressiä sekä lisätä psykologista joustavuutta etenkin paljon oireilevilla nuorilla
(Lappalainen ym. 2018; Puolakanaho ym. 2018). Alustavien tulosten mukaan tytöt ja pojat myös näyttävät
hyötyvän Nuorten KOMPASSISTA yhtä paljon, vaikkakin ohjelman keskeyttäneiden joukossa oli enemmän
poikia kuin tyttöjä.

Ehdotetun uuden hankkeen rahoitus käytettäisiin Nuorten KOMPASSI sovelluksen hiomiseen
vaikuttavuustutkimuksessa saadun palautteen pohjalta ja valtakunnalliseen levittämismallin suunnitteluun
2019/2020 aikana. Koska ohjelman sisällöt on rakennettu verkkoon, olisi sovellus helposti skaalattavissa
kaikkien Suomen nuorten saataville. Lukuvuoden 2020/2021 aikana Nuorten KOMPASSI otettaisiin
valtakunnalliseen käyttöön kaikkien suomalaisten nuorten saataville. Saman lukuvuoden aikana myös
testattaisiin vaihtoehtoisten levittämismallien toimivuutta toiminnan pitkäjänteisen toiminnan
vakiinnuttamiseksi. Tavoitteena on integroida Nuorten KOMPASSI osaksi koulun arkipäivää, jolloin se voi
toimia lisätyökaluja opinto-ohjaajille, opettajille ja erityisopettajille. Nuorten KOMPASSI mobiilisovellus tarjoaa
kustannustehokkaan mahdollisuuden tarjota tukea suurelle joukolle nuoria. Ehdotetun hankkeen
yksityiskohdat on kuvattu erillisenä liitteenä olevassa laajemmassa työsuunnitelmassa (ks. myös työryhmän
jäsenten ansioluettelot, julkaisut sekä tulo- ja menoarvio erillisinä liitteinä).


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-06-07 at 12:41