Syntyjäänkö diginatiivi? Digilaitteiden käytön ja liikkumisen yhteydet päiväkoti-ikäisillä lapsilla (IISSAA)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/15/626/2019


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 150 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.07.2022


Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää mittari, jolla voidaan saada väestötasoista tietoa päiväkoti-ikäisten lasten liikkumiseen liittyvien tekijöiden ja digitaalisten laitteiden käyttötottumusten yhteyksistä. Tämä mittari on tarkoitus liittää osaksi laajempaa pienten lasten liikunnan seurantajärjestelmän kehittämistyötä, joka on meneillään osana Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmatyötä sekä osaksi kansainvälistä IISSAA (international iPreschooler Surveillance Study Among Asians (IISSAA) tutkimusta
Kaikki alle 7-vuotiaat lapset eivät saavuta suositeltavan liikunnan määrän. Suurimmaksi liikunnan määrän vähentäjäksi on tunnistettu lasten suuri digitaalisten laitteiden parissa käyttämä aika. Systemaattinen tieto siitä, miten paljon ja minkälaista käyttötarkoitusta varten lasten vanhemmat antavat lastensa viettää aikaa digitaalisten laitteiden parissa puuttuu. Suomessa ollaan kehittämässä alle kouluikäisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan liittyvää arviointi- ja seurantajärjestelmää. Järjestelmää varten tarvitaan tietoa 2-6-vuotiaiden lasten digilaitteiden käytöstä ja erityisesti siitä, mitkä olisivat tärkeimmät asiat kansallista tiedonkeruuta ja trendiseurantaa varten. Hankkeessa selvitetään myös vanhempien käsityksiä lasten digilaitteiden käytöstä ja siitä miten niiden käyttö vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen, motoriikan kehittymiseen sekä muihin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tekijöihin (esimerkiksi unen määrään ja laatuun ja ruokahaluun).Hankkeen tavoitteena on ensin tuottaa kansainvälisen yhteistyön osana (International iPrescooler Surveillance Study Among Asians [IISSAA]) laajaan, koko väestöpohjaiseen tiedonkeruuseen ja suomalaiseen kulttuuriin soveltuvia 2-6-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattuja kysymyksiä lasten digitottumuksista. Sen jälkeen selvitetään niiden toimivuutta, luotettavuutta ja toistettavuutta suomalaisissa olosuhteissa. Toinen keskeinen tavoite on selvittää, missä iässä ja mihin tarkoitukseen erilaisia laitteita käytetään sekä selvittää, että missä vaiheessa niiden käyttö alkaa vähentää lasten fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa. Kolmantena tavoitteena on selvittää lasten vanhempien käsitysten ja kokemusten perusteella sitä, miten lasten erilaisten digilaitteiden käyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeen kansainvälisen yhteistyön avulla pystytään myös vertaamaan suomalaisissa päiväkodeissa olevien lasten ajankäyttöä aasialaisten lasten ajankäyttöön.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-12-04 klo 11:54