Feedback on subscriptions and subscription of medicine (KELA_lääke)


Main funder

Funder's project number: 12/26/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 30 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/05/2019

Project end date: 31/12/2020


Summary

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia Kelan kohdennetun lääkemääräyspalautteen mahdollisuuksia vaikuttaa lääkäreiden lääkkeenmääräämiseen. Tutkimuksen tulokset vaikuttavat suoraan kohdennetun lääkemääräyspalautteen kehittämiseen ja sen käyttöön lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöjen rationaalistamisessa.

Tutkimuksen aineistona on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valtakunnallinen kysely lääkkeiden määräämisestä. Kysely suunnitellaan virkamiestyönä ja lähetetään satunnaisesti valitulle otokselle lääkäreitä. Fimea huolehtii kyselyn lähettämisestä ja aineiston tallentamisesta. Kyselyssä on useiden taustatietokysymysten lisäksi kysymyksiä lääkäreiden lääkemääräyspalautetta koskevista mielipiteistä. Lääkäreiden mielipiteitä analysoidaan soveltuvin tilastollisin menetelmin suhteessa lääkäreiden taustatietoihin muun muassa regressioanalyysilla.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2022-06-07 at 12:41