DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä (DiVes)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A75251


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 251 762,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2022


Tiivistelmä

Puhdas vesi on maailman tärkein luonnonvara. Puhtaan veden tuottaminen sitä tarvitseville ja käyttäville ihmisille on vaatinut monimutkaisten järjestelmien ja prosessien kehittymisen aikojen kuluessa. Puhtaan veden tuottamisessa sekä tuotannon prosesseissa ja hallinnassa on mahdollista hyödyntää uutta teknologiaa. Tavoitteellisesti tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupunkeja älykkäimmiksi sekä kestävän kehityksen mukaisiksi, esimerkiksi vesihuollon osalta.

Suomen vesihuoltopalvelut kuuluvat tällä hetkellä kiistatta maailman kärkijoukkoon. Vesihuollon hyvän tason ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa panostusta ja toiminnan kehittämistä. Koska vesihuollon tekniset investoinnit ovat pitkäikäisiä, vesihuollon kehittämistä on tarkasteltava kauaskantoisesti ja otettava huomioon myös tietotekniikan kehittyminen. Veteen liittyvää digitaalista osaamista, osana Cleantechia, on mahdollista edelleen kehittää ja myös viedä ulkomaille.

IoT:n olemukseen kuuluu erilaisten laitteiden ja asioiden kytkentäisyys toisiinsa ja internetiin erilaisten verkkojen avulla. Laitteet ja asiat, kommunikoimalla toistensa kanssa, luovat uusia palveluita kommunikaation ja tiedon vaihdannan päälle. Vesihuoltoon liittyy useita eri osa-alueita, joita teknologian ja IoT:n kehitys koskettaa. Osa-alueet toistuvat usein myös samanlaisina muualla, joten paikallisesti toteutetut pilotit ja kokeilut voivat tuottaa muuallakin toimivia potentiaalisia innovaatioita, menetelmiä, prosesseja, palveluja ym. joita voidaan tuotteistaa ja viedä ulkomaille.

Älykäs vedenhallinta konseptina ei ole pelkästään vesiresurssien varastosta kulutukseen siirtymisen tarkkailua ja monitorointia tai pelkkää loppuasiakkaiden kulutustietojen etäluentaa. Sen voitaisiin nähdä ulottuvan aina veden alkulähteille ja siitä käsittelyn ja jakelun kautta kulutukseen ja edelleen takaisin käsittelyyn. Kaiken keskiössä älykkäässä veden kiertokulussa on kuitenkin luotettava ja nopea informaation kulku, joka tuotetaan tietotekniikan ratkaisujen avulla.

Cleantech eli "puhdas teknologia" tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Veteen liittyvä osaaminen luokitellaan osaksi cleantechia, ja Suomen tasollakin esimerkiksi kaivostoiminnan ja maaperän louhimiseen liittyvässä toiminnassa on usein suuren mittakaavan riskejä, jotka liittyvät veteen sekä kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi Keski-Pohjanmaan alueen maataloudessa pitää nyt ja tulevaisuudessa keskittyä mm. vesipäästöjen hallintaan, ottamalla esim. kiertotalouden ratkaisut huomioon.

DIVES-projektin tavoitteena on selvittää Keski-Pohjanmaalla veteen liittyvien toimijoiden veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa sekä haasteita ja tuottaa uutta soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa niihin liittyen, kuten veden monitorointiin, käsittelyyn sekä puhtaan veden tuotantoon, jakeluun ja käsittelyyn liittyvistä digitalisaation ja cleantechin teknologioista, menetelmistä ja prosesseista, jotka edistävät vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät myös toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Projektissa on tavoitteena perehtyä IoT teknologioihin, sen mahdollistamiin vesihuollon ja puhtaan veden tuottamisen ratkaisuihin ja ekosysteemeihin, joita käytetään tai joita olisi mahdollista käyttää vesihuollon alalla ja toteuttaa erilaisia pilotteja vesihuoltoon liittyvien toimijoiden kanssa, joilla etsitään uusia tulevaisuuden tehokkaita toimintatapoja. Tavoitteena on myös laajentaa ja parantaa yliopiston langattomien teknologioiden ja IoT:n t&k-ympäristöä älykkään erikoistumisen kautta uudelle toimialalle ja uusien tahojen hyödynnettäväksi.

Projektin tuloksena saadaan uusinta tietoa alueen vesiosaamiseen mahdollisuuksista ja veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilasta. Lisäksi saadaan uutta osaamista ja tietämystä digitalisaation ja IoT:n soveltamisesta sekä ratkaisuista, jotka liittyvät cleantechiin vesiosaamisen osalta. Tuloksena yliopiston langattomien teknologioiden ja IoT:n t&k-ympäristö kehittyy ja laajenee älykkään erikoistumisen kautta uudelle toimialalle ja uusien tahojen hyödynnettäväksi. Yhteistyö uusien toimijoiden kanssa lisääntyy ja näin digitalisaatiota ja langattomien teknologioiden osaamista yhdistämällä vesiosaamisen aloihin saadaan muodostettua uusi osaamiskeskittymä. T&k ympäristöä laajentamalla ja hyödyntämällä saadaan toteutettua uusia pilotteja, jotka mahdollistavat uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen osaamiskeskittymään ja sen sidosryhmille kuin myös uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoidenkin syntymisenkin. Projektissa saadaan kokonaisuutena uusi veteen, langattomiin teknologioihin ja IoT:hen liittyvä tutkimus-, koulutus ja kehittämisympäristö.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-16-02 klo 09:36