Kylähengen vahvistamista osallistavalla kulttuurisuunnittelulla - Etnografinen toimintatutkimus Palokassa ja Sumiaisissa


Main funder

Funder's project number: KSL/75/04.05.00.00/2019


Funds granted by main funder (€)

  • 90 901,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/11/2019

Project end date: 31/12/2021


Summary

Hankkeemme tavoitteena on luoda kuntien ja paikallisyhteisöjen kehittämiseen uusia osallistamisen menetelmiä, joilla ihmiset voivat tuoda näkyväksi omat jokapäiväiseen elämäänsä liittyvät merkittävät toiminnat, paikat sekä kehittämistä vaativat kohteet. Hanke tukee Keski-Suomen maakuntastrategian 2040 tavoitteita tasapainoisen aluerakenteen ja saavutettavuuden edistämiseksi, kansalaisten osallistumisen ja omaehtoisen tekemisen tukemiseksi sekä elinvoimaisen maaseudun vahvistamiseksi (Keski-Suomen maaseutustrategia 2014).

Hankkeen päätavoitteet:
• vahvistaa kylähenkeä, paikallista identiteettiä ja vetovoimaisuutta keskisuomalaisten kaupunkien taajamissa ja kylissä,
• aktivoida ja sitouttaa asukkaita ja yhteisöjä innostamalla heitä osallistumaan oman kotiseutunsa ja asuinympäristönsä kehittämiseen,
• edistää asukkaiden ja paikallisten yhteisöllisten toimijoiden verkostoitumista keskenään,
• kehittää kulttuurisuunnitteluun ja osallistavaan etnografiaan perustuvia työkaluja osana yhdyskuntasuunnittelua ja yhteisöjen kehittämistä.
Toimenpide 1: työpajat (molemmissa taajamissa toteutetaan 5 erilaista työpajaa seuraaville eri kohderyhmille, yht. 9)
Toimenpide 2: keskustelutilaisuudet
Toimenpide 3: karttapohjaiset kyselyt
Toimenpide 4: karttapohjainen esitys Palokan ja Sumiaisten kylähengestä

Hankkeen vaikutukset:
• Hankkeessa saadaan tietoa keskisuomalaisista paikallisyhteisöistä eri väestö- ja ikäryhmien näkökulmasta ja kerätään paikallisten ihmisten näkemyksiä ja ideoita asuinpaikkansa kehittämiseksi,
• hankkeessa kehitetään etnografisen toimintatutkimuksen avulla osallistavan kulttuurisuunnittelun malli,
• tuotetaan paikallisista tarpeista nousevia ja konkreettisia yhteisöllisyyttä ja alueellista vetovoimaisuutta tukevia aloitteita.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:09