Työn uudet laadulliset vaatimukset, työn tuunaaminen ja hyvinvointi terveydenhuollossa ja opetustoimessa.


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 20 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Yhteiskunnan elämänrytmi on viime vuosikymmeninä jatkuvasti kiihtynyt, ja tämä kiihtyminen näkyy myös työelämässä. Väitöskirjassani tarkastelen työn turhakkeita ja työn intensifikaatiota työn uusina laadullisina vaatimuksina sekä työn tuunaamista työntekijöiden itsesäätelyn voimavarana julkisen terveydenhuollon organisaation ja opetustoimen työntekijöillä. Väitöskirjatutkimuksessani minulla on kolme päämäärää: 1) selvittää, missä määrin työntekijät kokevat edellä mainituja tehostuneen työelämän mukanaan tuomia vaatimuksia ja miten ne vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa, 2) tarkastella, onko saman työyksikön työntekijöillä vastaavia kokemuksia näistä vaatimuksista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä 3) tutkia, missä määrin työntekijät tuunaavat työtään näiden vaatimusten keskellä, millainen vaikutus tuunaamisella on työntekijän hyvinvointiin ja muuttuuko työn uusien laadullisten vaatimusten yhteys työntekijän hyvinvointiin ajan myötä työn tuunaamisen vaikutuksesta.

Hyödynnän väitöskirjassani kahta suurta tutkimusaineistoa. Ensimmäisen ja toisen artikkelin aineistona on koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiltä (N = 3600) lokakuussa 2019 kerättävä sähköinen kyselyaineisto. Kolmannen artikkelin aineistona on Suomen Akatemian rahoittaman IJDFIN-projektin kolmen vuoden aikana samoilta opettajilta (ammattiliitto OAJ:n jäsenet) sähköisesti kerättävä seurantatutkimusaineisto (N = 2400).


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08