Effects of changing snow cover on atmospheric carbon fixing pioneer microbes in arctic soils


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 36 000,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 31/12/2021


Summary

Lumipeite on tärkeä säätelijä pohjoisten ekosysteemien toiminnassa. Ilmastonmuutoksen ennustetaan muuttavan lumipeitettä ja vaikuttavan erityisen voimakkaasti juuri pohjoisilla alueilla. Pohjoiset maaympäristöt ovat lisäksi enenevässä määrin alttiita eroosiolle sekä ihmisen toiminnan että ympäristömuutosten seurauksena. Siksi tarvitaan tietoja ja keinoja eroosion hillitsemiseen ja kasvillisuuden palauttamiseen pohjoisille maa-alueilla. Ensimmäisenä vaiheena kasvillisuuden kehittymisessä paljaalle, erodoituneelle maalle muodostuu pioneerimikrobien muodostamia biopeittoja. Nämä pioneerimikrobit pystyvät asettumaan paljaaseen, ravinneköyhään maahan, koska sitovat ilmakehän hiiltä biomassaansa. Ilmakehän hiiltä sitovat mikrobit ovat keskeisellä sijalla kasvillisuuden palautumisessa ravinneköyhille maille, sillä ne aloittavat hiilen kerryttämisen maaperään ja mahdollistavat muiden eliöiden ja kasvien asettumisen alueelle. Tässä projektissa tutkitaan lumipeitteen muutosten vaikutusta hiiltä sitoviin pioneerimikrobeihin: mikroleviin sekä uusin ilmakehän hiilen käyttöön kykeneviin bakteeriryhmiin. Työssä käytetään uusia molekulaarisia menetelmiä (digital droplet PCR) hiilen sidonnan geenien havaitsemiseen, sekä isotooppimenetelmiä hiilen sidonnan mittaamiseen. Kentällä suoritetun lumenpoisto ja –lisäyskokeen tulokset vahvistetaan laboratoriokokeella. Tulokset antava uutta tietoa lumipeitteen vaikutuksista maaperän hiilen sidontaan sekä kasvipeitteen palautumiseen vaikuttavien mikrobiryhmien toiminnasta.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:05