Metsänkäyttöintensiteetin ja metsänhoitomenetelmien vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen, energiapotentiaaliin ja kestävään hakkuukertymään


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 10 000,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 31/05/2020


Summary

Väitöskirjatyön yleisenä tavoitteena on tutkia ja edistää boreaalisten metsien suojelutyötä Suomessa. Tämätavoite on tärkeä, sillä suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista elää tuoreimman uhanalaisuusarvionperusteella juuri metsäelinympäristössä. Tähän tavoitteeseen pyritään tämän väitöskirjan osalta selvittämällämahdollisimman kustannustehokkaita keinoja luonnonsuojeluverkoston sekä metsien monikäytön- jakäsittelytoimien kehittämiseen. Tällä rahoitushakemuksella pyritään esisijaisesti kattamaan kustannuksia, joitasyntyy väitöskirjan osahankkeesta, jossa selvitetään skenaariomallinnuksen keinoin metsienkäytönintensiteetin ja metsänhoitomenetelmien vaikutusta metsäluonnonmonimuotoisuuteen.

Edellä mainitun osahankkeen keskeiset tavoitteet eriteltynä alla:

1.Selvittää mahdollisuuksia ja keinoja yhdistää metsätalouden kasvavan intensiteetin ja metsäluonnonsuojelunkeskenään ristiriitaiset vaateet, esimerkiksi optimoimalla ja monipuolistamalla metsien käsittelymenetelmiä.

2. Tutkia metsien hakkuuintensiteetin vaikutuksta mahdollisuuksiin huomioida metsäluonnonmonimuotoisuutta.

3. Selvittää suurimman taloudellisesti kestävän hakkuuintensiteetin ylittämisen vaikutuksia Suomenmetsävaroihin ja tulevaisuuden puunkäyttö mahdollisuuksiin. Kyseinen tutkimuskysymys valoittaa myöskestävän hakkuuintensiteetin ylittämisen vaikutuksia metsän hiilivarastoon, mikä on merkityksellistä metsienkäytön ilmastovaikutuksia arvioitaessa. Tämän tiedon ajankohtaisuutta korostaa myös se fatka, että tietyissämaakunnissa on jo kasvaneen puun kysynnän myötä ylitetty suurin taloudellisesti kestävä hakkuuintensiteetti


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:09