Väitöskirja:

”There is not a single original thought in Eragon”

Tekijyys, intertekstuaalisuus ja fandom verkon
fantasiakirjakeskusteluissa


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 12 480,00


Project timetable

Project start date: 01/01/2020

Project end date: 30/06/2020


Summary

Tässä nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjassa ”’There is not a single original thought in Eragon’ - Tekijyys, intertekstuaalisuus ja fandom verkon fantasiakirjakeskusteluissa” tutkitaan fantasiakirjallisuuteen liittyvien intertekstuaalisuuskeskustelujen kulttuurisia ulottuvuuksia. Tarkastelutavasta riippuen fantasia on toisinaan nähty sangen toisteisena lajityyppinä. Siksi onkin kiinnostavaa, miten lukijat kuitenkin arvostavat korkealle tekijän omaperäisyyttä, ja tekevät tarkkaa vertailevaa analyysia teosten alkuperäisyyden asteen selvittämiseksi. Tässä väitöskirjassa valotetaan aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneitä lukijoiden näkökulmia ja käsityksiä tekijyydestä. Tutkimus fokusoituu verkkokeskusteluihin, ja keskusteluja havainnoidaan paitsi tekijyyden ja intertekstuaalisuuden, myös faniuden ja tulkintayhteisöjen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy ennen kaikkea Christopher Paolinin Perillinen-kirjasarjaan, J.K. Rowlingin Harry Potter -kirjoihin, ja näiden molempien kirjasarjojen keskeisen esikuvan, J.R.R. Tolkienin, tuotantoon. Tämä väitöskirja on osahanke seuraavassa kuvatusta tutkimushankkeesta:

"Tutkimushanke 'Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus' (2016–2019) paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.
Hankkeessa tutkitaan ensinnäkin sitä, millaisin ehdoin taiteilijat tosiasiassa pystyvät luomaan uusia teoksia olemassa olevien teosten pohjalta ja miten nämä ehdot eroavat tekijänoikeusjärjestelmän lähtökohdista. Hankkeen oletus on, että taidemaailman sisäiset käytännöt eivät riipu tekijänoikeuslaista ja ovat jopa osin sen kanssa ristiriitaiset. Tästä syystä tekijänoikeuslailla ei ole sellaista hegemonista ja taidemaailmassa legitiimiä kykyä määritellä tekijyyttä, joka sillä usein oletetaan olevan.

Toiseksi hanke tutkii, miten tekijänoikeuksia on perusteltu taidemaailmojen sisällä ja oikeusjärjestelmässä. Taiteissa käsitykset tekijyydestä ammentavat monista erilaisista lähteistä, eivätkä perusteet ole keskenään yhdenmukaisia. Oikeusjärjestelmää arvioitaessa keskeistä on pohtia, miltä osin tekijänoikeuslain perustelut ovat yhdenmukaisia tekijöiden perusoikeuksien ja olemassa olevan sääntelyn kanssa. Hankeessa tutkitaan tekijänoikeuslain perusteita myös empiirisesti tarkastelemalla, miten tekijänoikeuslaki tosiasiassa turvaa taiteen tekijän toimeentuloa.

Sekä taiteen tekeminen että sitä koskevat normit ovat muutoksen kourissa. Digitalisoituminen ja siihen kytkeytyvä tuottajan ja kuluttajan roolien uudelleenjäsennys ovat johtamassa siihen, että monet teosten tuottamisen ja levittämisen käytännöt muuttuvat peruuttamattomasti. Samalla taiteelle avautuu uusia mahdollisuuksia, joiden säätelyyn perinteiset käytännöt ja järjestelmät eivät taivu. Tarve tekijän asemaa ja oikeuksia koskevalle tieteelliselle tutkimukselle on ilmeinen.

Monitieteinen ”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus” -hanke yhdistää taiteiden tutkimuksen, taiteen sosiologian ja oikeustieteen näkökulmat tekijyyteen. Yhdistämällä teoreettista analyysia empiiriseen tutkimukseen hanke tuottaa monivivahteisen jäsennyksen tekijyyttä tänä päivänä säätelevistä elementeistä. Se myös etsii luovia ja tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja intressiryhmien välisiin, jumiutuneisiin tekijänoikeuskiistoihin." (Lähde: Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -projektin kotisivut/"Projektin esittely".)


Principal Investigator


Primary responsible unit


Web page

https://blogs.helsinki.fi/taidejatekijanoikeus/


Free keywords

Internet; interpretive community; fandom; fantasy; intertextuality; online conversations; literary research; cultural studies; media studies; authorship; plagiarism; copyright


Last updated on 2020-21-01 at 23:00