Metsäluonnon suojelun ja metsien monikäytön kehittäminen boreaalisessa metsäympäristössä


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 61 600,00


Project timetable

Project start date: 01/06/2020

Project end date: 30/06/2022


Summary

Luonnon monimuotoisuuden kato on globaali ilmiö, joka uhkaa ekosysteemien normaalia toimintaa. Lajien uhanalaistumis- ja taantumiskehitys koskee myös suomalaista metsäluontoa. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota soveltamalla voimme sekä kehittää nykyistä suojelualueverkostoa että edistää uusien luonnon monimuotoisuutta ja metsän hiilivarastoa paremmin huomioivien metsänkäsittelymenetelmien kehittämistä. Rajallisten resurssien maailmassa, uudella tutkimustiedolla on suuri merkitys suojelutoimien kustannustehokkuuden parantamiseen, ja siten yhteiskuntamme kykyyn vastata luonnon monimuotoisuuden katoamisen asettamaan haasteeseen.

Tutkimushankkeessa selvitetään nykyisen suojelualueverkoston ekologista laatua ja kytkeytyneisyyttä sekä tutkitaan mahdollisuutta parantaa verkoston laatua ja kustannustehokkuutta erilaisin suojelupoliittisin ratkaisuin, esimerkiksi kohdentamalla suojelualueita maantieteellisesti uudella tavalla tai suuntaamalla suojelua kokonaan uuden tyyppisille alueille. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan eri puun hakkuumäärien vaikutusta metsämaiseman monikäyttöarvoille, monimuotoisuus- ja hiilensidonta-arvot sekä virkistysarvot mukaan lukien. Hankkeessa myös tuetaan käytännön maankäytön suunnittelua tuottamalla metsän kasvatus- ja hakkuusimulaation perusteella tulevaisuuden monimuotoisuuskeskittymiä kuvaava paikkatietorasteri. Samalla voidaan selvittää erilaisten maankäytön rajoitusten vaikutuksia tuleviin monimuotoisuusarvoihin.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:07