KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli (MAURO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 129357


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 56 304,56


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2021


Tiivistelmä

KASE MAURO -hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Uuden roolin hahmottamiselle on useita voimakkaita tarpeita ja myös mahdollisuuksia. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon, missä taloudellinen potentiaali pelkästään tässä seutukunnassa on noin 100 miljoo-naa euroa vuodessa. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta.

Hankkeen tavoitteena on (1) määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää roolia kuvaava visio ja tavoite-tila sekä käynnistää siihen johtava muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle; (2) tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi: (a) selvittää uusiutuvan energian teknis-taloudelliset mahdollisuudet, (b) selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisen ja psykologisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja alan vetovoimaisuus; (3) luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin toteuttamiseksi; (4) luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: (1) Kaustisen seutukunta laatii vision, tavoitetilan ja tiekartan sekä koordinoi hankekokonaisuuden toteuttamista ja viestintää; (2) Kokkolan yliopistokeskus Chydenius selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta ja alan vetovoimaisuutta; (3) Levón-instituutti selvittää uusiutuvaan energiaan perustuvan energiaomavaraisuuden mahdollisuudet koko seutukunnassa sekä laatii yhdessä alueen omien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa toimenpidesuositukset tämän tavoitteen saavuttamiseksi; (4) Ruralia-Instituutti arvioi uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudellisen vaikuttavuuden seutukunnassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen kunnat, asukkaat ja maaseudun yritykset.

Hankkeen tuloksia ovat: (1) visio ja tavoitetila maaseudun uudelle roolille - pilottina Kaustisen seutukunta; (2) tiekartta, jossa kuvataan strateginen etenemismalli visioon ja tavoitetilaan; (3) selvitys uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisesta ja psykologisesta toteutettavuudesta ja alan vetovoimaisuudesta pilottialueella; (4) selvitys uusiutuvan energian potentiaalista ja hyödyntämismahdollisuuksista sekä toimenpidesuositukset asian edistämiseksi pilottialueella; (5) selvitys uusiutuvan energian aluetaloudellisista vaikutuksista pilottialueella.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-26-02 klo 12:12