Maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa (MAKE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/11093/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

84 793,00


Rahoitusohjelma

Muut (Rahoitusohjelmat)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2022


Tiivistelmä

Tulevaisuuden kestävä yhteiskunta on siirtynyt fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Muutos on järisyttävä. Käytännössä kestävyystransitio tarkoittaa fossiilitalouden ilmentymien (öljyn, kivihiilen, maakaasun, muovin, betonin, fossiililannoitteiden yms.) korvaamista bio- ja kiertotalouden ilmentymillä (biokaasulla, biodieselillä, bioetanolilla, erilaisilla biomassoilla, tuuli- ja aurinkovoimalla, puulla, luonnonkuiduilla ja -väreillä, kierrätys- ja biolannoitteilla yms.). Muutos jäsentää uudelleen kaikkia yhteiskunnan perusjärjestelmiä kuten energia-, ruoka-, liikkumis- ja yhdyskuntajärjestelmiä. Samalla se tarjoaa valtavan määrän liiketoiminta- ja uudelleenorganisointimahdollisuuksia ja vaatii syvälle käyviä muutoksia erilaisissa käytänteissä, normeissa ja politiikassa. Muutos purkaa osan nykyisistä
keskinäisriippuvuuksista ja luo uusia.

Maaseudun toimijoiden asema ja maaseudun yhteiskunnallinen rooli voi toteutua maailmanmallin muutoksessa hyvin eri tavoin. Kaikki biotalouden hyödyntämät luonnonvarat sijaitsevat maaseudulla. Kiertotaloudessa maaseutu on kaupunkien tapaan monipuolisesti osallisena. Fossiilitalous perustuu pistemäisesti hyödynnettäviin, suuria pääomia vaativiin energia- ja materiaalilähteisiin, siinä missä bio- ja kiertotalouden energian ja materiaalien lähteet sijaitsevat hajallaan. Fossiilitalouden synnyttämät keskittymis- ja kasautumisedut ovat ylivoimaisia ja ovat ruokkineet metropolikehitystä ja keskittymiskehitystä lukuisissa yhteiskunnan alajärjestelmissä, kuten ruoka- ja energiajärjestelmässä. Tämän vuoksi bio- ja kiertotalous voisi potentiaalisesti mahdollistaa nykyistä huomattavasti
hajautuneempaa vallan ja varallisuuden jakaantumista. Vaikka kestävyystransitiota ja bio- ja kiertotaloutta on tutkittu runsaasti, tutkimusta maaseudun asemasta kestävyystransition synnyttämän rakenteellisen muutoksen valossa ei ole tehty Suomessa lainkaan ja kansainvälisestikin erittäin vähän.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-17-06 klo 15:55