Läheisten tuki ja palvelut muistisairaan kotona asumisen mahdollistajana


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 10 000,00


Project timetable

Project start date: 01/08/2020

Project end date: 31/12/2020


Summary

Merkittävää vastuuta kotona asuvista muistisairaista kantavat puolisot ja aikuiset lapset, ja heidän roolinsa on kasvamassa huoltosuhteen heikentyessä. Monimenetelmäisen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa muistisairaiden läheisten kokemuksista tuen ja palveluiden tarpeesta muistisairaan kotona asumisen mahdollistajana. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerätään muistisairaiden läheisiltä (puolistrukturoiduissa) puhelinhaastatteluissa (15–30 hlöä) kahden maakunnan alueella. Litteroitu aineisto analysoidaan teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Läheisten tuen tarpeista tarvitaan lisätietoa, jotta yhteiskuntapoliittinen ja inhimillinen tavoite sairastuneen kotona asumisesta voidaan mahdollistaa.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:06