Läheisten tuki ja palvelut muistisairaan kotona asumisen mahdollistajana


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

10 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.08.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2020


Tiivistelmä

Merkittävää vastuuta kotona asuvista muistisairaista kantavat puolisot ja aikuiset lapset, ja heidän roolinsa on kasvamassa huoltosuhteen heikentyessä. Monimenetelmäisen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa muistisairaiden läheisten kokemuksista tuen ja palveluiden tarpeesta muistisairaan kotona asumisen mahdollistajana. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerätään muistisairaiden läheisiltä (puolistrukturoiduissa) puhelinhaastatteluissa (15–30 hlöä) kahden maakunnan alueella. Litteroitu aineisto analysoidaan teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Läheisten tuen tarpeista tarvitaan lisätietoa, jotta yhteiskuntapoliittinen ja inhimillinen tavoite sairastuneen kotona asumisesta voidaan mahdollistaa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-30-07 klo 13:03