Supporting Children - support person and support families in child and family social work (LATU)


Main funder

Funder's project number: VN/25267/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 404 958,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

LATU-tutkimushankkeessa tarkastellaan kahta tyypillistä lapsi- ja perhesosiaalityön tukimuotoa, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Toimintaa tarkastellaan laadullisesti ja määrällisesti. Tutkimushanke muodostuu kahdesta osahankkeesta. Osahanke I tarkastelee tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa valtakunnallisesti. Tavoitteena on valtakunnallinen perustutkimus, jolloin perusjoukkona ovat ne työntekijät, jotka vastaavat kunnissa tai kuntayhtymissä tukihenkilö- ja/tai tukiperhetoiminnan järjestämisestä. Osahankkeessa II lähtökohtana on tutkia tukisuhteiden laatua ja kehittää systemaattista tapaa arvioida tukitoimien koettuja hyvinvointivaikutuksia. Osahankkeessa sitoudutaan lapsilähtöiseen ja prosessinäkökulmaa painottavaan hyvinvoinnin tarkasteluun. Osahankkeet tuottavat tietoa, joka on hyödynnettävissä sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan työkäytännöissä että tutkimuksessa. Tutkimuksen metodologinen lähtökohta on osallistavan tutkimuksen perinteessä. Osallistava ote tarkoittaa ensinnäkin ammattilaisten ja tutkijoiden yhteistyötä, jossa ammattilaiset osallistuvat aineiston tuottamiseen ja analysointiin. Toiseksi osallistava ote tarkoittaa erityisesti tutkittavien lasten, mutta myös vanhempien, tukiperheiden ja tukihenkilöiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tutkittavat eivät ole vain tuottamassa tietoa tutkimuksen tarpeisiin, vaan he ovat mukana tuotetun tiedon analysoinnissa ja arvioinnissa.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-30-12 at 09:09