Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa)


Main funder

Funder's project number: VN/25273/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 435 445,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

MoRa-hanke tutkii monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamallin ja prosessin nykytilaa ja kehittämispotentiaalia kysymällä a) miten rakenteellista sosiaalityötä toteutetaan 2020-luvulla julkisessa sosiaalityössä Suomessa sekä b) miten ja millaisilla toimintamalleilla rakenteellista sosiaalityötä voidaan tulevaisuudessa integroida osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä maakunnallisten hyvinvointialueiden toimintaa ja päätöksentekoa.
MoRa-hanke yhdistää määrällisiä ja laadullisia aineistonkeruun ja -analyysin menetelmiä. Hanke toteuttaa valtakunnallisen työntekijöille kohdistetun kyselyn rakenteellisen sosiaalityön nykytilasta, -käytännöistä, toimintaa estävistä ja ehkäisevistä tekijöistä sekä rakenteellisen sosiaalityön toiminnan ja mallin visioinnista tulevaisuuden sote-palvelujärjestelmässä. Kolmella tapaustutkimuspaikkakunnalla tutkimus jakautuu toimijaryhmien mukaisiin työpaketteihin (asiakkaat/kansalaiset, työntekijät, johtajat ja poliitikot), joissa tietoa kerätään toimintatutkimuksellisesti fokusryhmähaastatteluin sekä osallistavan havainnoinnin ja dokumenttiaineistojen keinoin. Tapaustutkimustyöpakettien aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin avulla.
Hankkeessa rakentuvan toimintamallin avulla voidaan tuottaa tietoa asiakkaiden/kansalaisten hyvinvoinnista sekä välittää sitä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä samalla edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia. Tutkimuksen tulosten perusteella rakennettu toimintamalli juurrutetaan yhdessä hankkeen osatoteuttajina ja välittäjäorganisaatioina toimivien osaamiskeskusten (Koske, SONet BOTNIA) kanssa uusien maakunnallisten hyvinvointialueiden käytäntöihin.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs

Go to first page
Go to previous page
1 of 3
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2023-15-11 at 09:57