THEBES-THMC Behaviour of the Swellinq Clay Barries, X-ray tomography and modelling


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: KYT 7/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 57 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.01.2018


Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on käyttää aiemmin kehitettyjä 40 röntgenkuvaukseen perustuvia menetelmiä bentoniitin kastumisen ja siitä johtuvan muodonmuutoksen mittaamiseen valituilla, ydinjätteen loppusijoituskonseptin kannalta tärkeillä bentoniitti-vesi -yhdistelmillä . Vuoden 2017 aikana tutkimuksen painopiste tulee olemaan alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti nopean röntgenkuvauksen käyttö MXBO bentoniitin kastumisen ja turpoamisesta mittaamisessa 1D geometriassa. Projektin toisena tavoitteena on kehittää edelleen nykyistä
fenomenologista paisumismallia niin, että sitä voidaan soveltaa esim. MX80 bentoniittiin tai muihin loppusijoituksessa mahdollisesti käytettäviin paisuviin savimateriaaleihin . Tuloksia käytetään lähinnä mallinnuksen tukena materiaaliparametrien määrittämiseksi ja mallien validoimiseksi. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston röntgentomografialaboratoriossa osana THEBES -konsortiota . Tuloksena saadaan yksityiskohtaista tietoa eri bentoniitti-vesi -kombinaatioiden käyttäytymisestä ja materiaaliominaisuuksista. Saatu kokeellinen tieto kootaan tietokantaan, joka julkaistaan siten, että mallintajat niin THEBES -konsortion sisällä , kuin ulkopuolellakin voivat sitä hyödyntää kulkeutumisesteiden käyttäytymisen ja toimintakyvyn arviointiin tarkoitettujen mallien validointiin ja materiaaliparametrien määrittämiseen .


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05