Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen (Perustaidot haltuun)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: S20949


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 346 217,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 29.02.2020


Tiivistelmä

Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen
Tavoitteet: Perustaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä malli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (etenkin luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista perustaitoihin painottuvassa toiminnassa. Tärkeä tavoite on maahanmuuttaja-aikuisten jatkokoulutukseen tai työhön pääsemisen edistäminen.
Hankkeessa keskitytään kahteen erityisryhmään: heikon luku- ja kirjoitustaidon sekä heikon koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa huomioidaan sekä suomea (S2) että ruotsia (R2) kohdekielenään oppivat maahanmuuttajat ja heidän opettajansa/ohjaajansa.
Toimenpiteet: Malli koostuu yhteensä kuudesta moduulista, joista aloitus- ja lopetusseminaari järjestetään kontaktiopetuksena:
1.Vuorovaikutus monikielisessä oppimisyhteisössä (2 op)
2.Aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettamisen lähtökohdat ja pedagogiset käytänteet (3 op)
3.Luku- ja kirjoitustaito perustaitoina (3 op)
4.Kielen ja opetussisällön integrointi perustaitojen opetuksessa (3 op)
5.Arviointi pedagogisena toimintana (2 op)
6.Työssäoppiminen (2 op)
Kaikkiin moduuleihin liittyy virtuaalinen oppimisympäristö (Peda.net). Virtuaalisissa oppimisympäristöissä koulutettavat saavat kehittämistehtäviä, joiden toteuttaminen tapahtuu yhdessä omassa oppilaitoksessa kollegoiden ja omien opiskelijoiden kanssa. Maahanmuuttajaopiskelijat osallistuvat koulutukseen koko sen kaksivuotisen keston ajan aktiivisina toimijoina.
Osallistujat jaetaan viiteen tai kuuteen maantieteelliseen tiimiin sen mukaan, mistä päin maata he tulevat koulutukseen. Näissä tiimeissä järjestettävää toimintaa nimitetään ”alueseminaareiksi”. Hankkeen kouluttajat matkustavat pareittain alueseminaareihin, joita järjestetään kullakin alueella viisi kertaa ja joiden kesto on yksi päivä. Kouluttajat seuraavat opetusta, kommentoivat tiimien moduulikohtaisia kehittämishankkeita ja ohjaavat koulutettavia.
Täydennyskoulutus rakennetaan osallistavaksi ja oikea-aikaista tukea tarjoavaksi siten, että yksisuuntaisten seminaarien asemesta osallistujille luodaan monimuotoinen toimintaympäristö, jossa yhdistetään lähi- ja verkko-opiskelua.
Hankkeen kohderyhmä: Hankkeen aikana koulutukseen osallistuu noin 50 opettajaa tai ohjaajaa, alueseminaareissa ja kehittämistehtävien tekemisessä myös näiden kollegoja ja kunkin opettajan/ohjaajan opetusryhmissä noin 15 – 20 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana tavoitetaan siis noin 750 – 1000 henkilöä, joiden osaamiseen toiminta vaikuttaa positiivisesti.
Toimijat: Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Kielten ja viestinnän laitos;
Opettajankoulutuslaitos; Avoin yliopisto.

Yhteistyökumppanit:
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
HY: Ruotsinkielinen opettajankoulutus
TY: Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus
TaY: Kuulumisia-hanke
EU-hanke: EU-Speak3
SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland), UniPID, JY

Tulokset: Hankkeen tuloksena syntyy kaikille avoin valtakunnallinen koulutusmalli, joka on hyödynnettävissä sekä omaehtoisessa että ohjatussa opiskelussa.
.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59